Een Nieuwe Aarde

“Anastasia, with your world outlook don’t you feel pain when you see nowadays reality?”
“Lots of pain, Vladimir” – whispered Anastasia.
“How do you stand such pain?”
“By creating pictures of the beautiful future, I admire them and I am delighted with them! The joy of the contemplation defeats the pain.
Besides there’s more...: the way you imagine the future is the way it will be”

Anastasia

Een Nieuwe Aarde

Onverstoorbaar ontvouwt het scheppingsplan zich al sinds het begin der tijden. Net als een hazelnoot zich ontwikkelt tot een hazelaar, omdat alle juiste informatie reeds van in het begin aanwezig is in het zaad, net zo ontwikkelt een mens zich, als Goddelijk zaad, onvermijdelijk tot zijn glorierijke bestemming. Alle informatie en levenskracht, alle wijsheid en liefde bevindt zich in het hart van de mens, wachtend op de juiste omstandigheden om tot geboorte en groei te komen. Regelmatig stuwen evolutionaire en geestelijke impulsen de mens vooruit, op weg naar hogere inzichten, mooiere ervaringen, nieuwe vermogens en een ruimer bewustzijn.
Opnieuw maakt de mensheid nu een bewustzijnssprong. Dit mondiale ontwaken wordt gestimuleerd door vele processen en gebeurtenissen. Om er slechts enkele te noemen. Sterke astronomische impulsen van en uit de zon en het zonnestelsel, de unieke uitlijning van de Aarde met het hart van de Melkweg, hoogtrillende ionen uit de fotonengordel, het wereldwijde internet die alle informatie voor iedereen beschikbaar maakt, elektronische communicatievormen, zoals mail, gsm, skype,… die mensen verbindt en samenbrengt en een gevoel van eenheid en betrokkenheid in het mondiale bewustzijnsveld brengt, en verder een stroom van boeken, websites (YouTube !), voordrachten en workshops die de mensheid steeds bewuster en wakkerder maken.
In één zin komt het er op neer dat hele krachtige kosmische Lichtimpulsen voor planetaire en menselijke transformaties zorgen. Niet alleen het zonnestelsel, de Aarde en alle fysieke lichamen veranderen, niet alleen verdwijnen de sluiers tussen de vele levensdimensies, maar bovenal beschijnt het binnenkomende Licht alle onechtheid en duisternis, zodat het oplost en plaats ruimt voor waarheid, wijsheid en liefde, basiskrachten die altijd al aanwezig waren en zijn in iedere mens. De geboorte van een hartbeschaving is onvermijdelijk. Het liefdeszaad is reeds lang geleden gezaaid en ontkiemt nu overal, gevoed door kosmische Lichtkrachten. Het ontwaken is bezig en de nieuwe vrije mens staat nu op, opent zijn hart en straalt zijn liefde naar iedereen. Binnenkort is de nieuwe Aarde een feit, omdat deze evolutionaire fase van harmonie en samenwerking de volgende stap is in het scheppingsplan. De nieuwe Aarde is een feit omdat wij die bewust zullen kiezen. De nieuwe mens is een feit omdat wij die mens zelf zijn.
Het wachten is voorbij en er is genoeg gepraat. Laten we het gewoon doen. Laten we de dromen die we meebrachten naar de Aarde tot realiteit brengen. Laten we samen mooie en krachtige beelden denken en uitvoeren. Laten we een nieuwe en schitterende toekomst kiezen. Laten we ons hart openen voor liefde en genieten van het samen scheppen van een paradijs.
Hier volgt een mogelijk beeld van de heel nabije toekomst.

Een Visioen

De hele Aarde zou een Moederland kunnen zijn voor iedereen die hem bewoont en het hele Universum zou de Mens kunnen koesteren, maar om dat te bereiken dienen alle lagen van het zijn zich te verbinden tot één punt. Dat punt noem je dan je Moederland, daar creëer je voor jezelf een Ruimte van Liefde, en al het mooie van het Universum zal zich met die ruimte verbinden. De Ruimte van je Moederland. Via dat punt zal je het Universum met heel je wezen kunnen aanvoelen.

Anastasia

Leven op Aarde is een vreugdevol feest. Er is overvloed en alles wordt eerlijk gedeeld en verdeeld. Mensen weten dat ze eeuwige zielen zijn die hier belangrijke ervaringen komen beleven en prachtige creaties neerzetten. De angst voor de dood is verdwenen, want iedereen ervaart zichzelf als een essentieel, onlosmakelijk en uniek deel van het leven. Een onmisbare cel in het grote kosmische lichaam. Een onsterfelijke lichtstraal verbonden met en levend in het hart van God, de Vaderbron. De mens heeft eindelijk ingezien dat het wachten voorbij is. De mens begrijpt dat uiteindelijk hijzelf diegene is die vernieuwing en liefde brengt. Dat hij zichzelf toestemming mag en kan geven om een rijk en gezegend leven voor zichzelf te scheppen. Hij beseft dat zijn eigen innerlijke overtuigingen en keuzes automatisch ook de wereld buiten hem creëren. Zo behoort de macht om een nieuwe Aarde te kiezen, een nieuwe richting te gaan, nieuwe beelden te dromen tot het inherente vermogen van iedere man, vrouw en kind.
De mens is vrij en voelt zich volledig en onvoorwaardelijk welkom op Aarde, en ervaart het onbetwistbare recht op toegang tot alle levensbronnen en basisbehoeften, het recht om eigen keuzes te maken en die ook te dragen, het recht om fouten te maken en er van te leren, het recht om zelf de betekenis van leven en samenleven te ervaren, het onvoorwaardelijke en onbetwiste recht om te brengen wat men te brengen heeft. En de mens gunt deze rechten ook graag aan anderen zonder oordeel noch voorwaarden. Het leven wordt als een groot en wonderlijk geschenk ervaren waar ieder moment en elke ontmoeting een heilig gebeuren is.

Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de Aarde, voor de medemens en voor de eigen keuzes. Iedereen is echt betrokken bij wat gebeurt, zowel lokaal als op wereldschaal, en de grootste voldoening wordt gevonden in het verspreiden van geluk, vreugde en liefde. Blank, zwart, geel en rood leven broederlijk en vredevol samen. Oorlog, doodslag en doelloze vernietiging worden als groteske ontsporingen van een ziek en verward ego gezien en worden niet langer getolereerd. Nu de mensheid collectief de angstbeschaving verlaten heeft door voluit liefde en samenwerking te kiezen, zijn oorlog en machtspelletjes nog slechts vage schimmen zonder werkelijke macht. Wapens zijn verdwenen, legers niet langer nodig. Het rijk der duistere machten is voorbij, want hun taak om de mensheid wakker te schudden en tot meer liefde te brengen is geslaagd. Het eeuwenoude spel van dualiteit tussen goed en kwaad, van de strijd tussen angst en liefde is voorbij. Het tijdperk van conflict, oordeel en bezit wordt voorgoed afgesloten. Een nieuw spel is ingezet. Een nieuwe fase breekt aan. Een nieuw sprookje wordt verteld en elk van ons schrijft daarin een uniek en prachtig hoofdstuk. En ditmaal kiezen we wondermooie woorden, zonnige zinnen, popelende paragraven en een heerlijk happy end. Een tijdperk van vrijheid, gelijkheid en broederschap begint. Respect en harmonie zijn volop terug, verbondenheid en samenwerking zijn overal aan de orde. Intuïtie en positieve magie worden steeds verder ontwikkeld. Het delen der eigen talenten krijgt de hoogste prioriteit. Het leven is niet langer een moeizame worsteling, maar een speelse dans, een vreugdevolle ervaringstocht, een wonderlijk feest.

Ik wil voor de ogen van de mensen het beeld van God nieuw leven inblazen. Ik wil Zijn grote droom voor ieders verstand toegankelijk maken.
Ieder levend wezen zal Zijn strevingen kunnen aanvoelen in liefde. De mens kan zijn geluk vinden, vandaag nog, in dit leven.
Alle kinderen van de mensen van nu zullen in Zijn Paradijs leven. Ik ben niet alleen. Jij bent niet alleen.
En het paradijs zal ontstaan door een gemeenschappelijke schepping.

Anastasia

Bij alle mensen ontwaakt een hoog moreel besef en een sterk ethisch bewustzijn, niet opgedrongen door het navolgen van opgelegde regels en wetten, maar gebaseerd op eigen verworven inzichten. De mensen zien elkaar zoals God ons kent: zuiver, puur, fundamenteel goed en onschuldig. Men weet en voelt dat we allemaal verbonden zijn in eenheid en dat iedere gedachte en daad een weerslag heeft op het geheel. Een goed gewortelde hartbeschaving regeert nu op Aarde, zonder echte leiders noch ondergeschikten, want iedereen is evenwaardig en staat in eigen kracht te stralen. Er geldt slechts 1 ongeschreven gouden regel: doe niet aan anderen wat jezelf pijn of onrecht brengt en wens hen toe wat jij zelf verlangt. Liefde is de basis voor alle keuzes. Dienstbaarheid aan het grote geheel en verantwoordelijkheidszin zijn de duidelijke lichtbakens. Samenspraak met elkaar en de Bron bepalen de richting. Iedereen voelt zich een bewaarder, een behoeder van de mooie Aarde, een beschermer van alle levende medeschepselen. Er is vrede en vreugde in de harten der mensen en die bestraalt en verwarmt zonder oordeel noch onderscheid alles en allen. De mensheid is bewust en wakker geworden en belichaamt nu een nieuw wezen: de Homo Universalis, een liefdevolle medeschepper die het kleine egozelf heeft losgelaten en leeft vanuit verbondenheid met zijn diepste essentie. Een witte magiër die begaan is met het grote geheel en die bewust samenwerkt met de Bron. Mensen voelen zich door de Geest geïnspireerd, kiezen vol enthousiasme een zinvol leven en zijn de expressie van onvoorwaardelijke liefde en het Goddelijke in zichzelf.

Deze liefdeskracht uit zich in drie wonderbaarlijke vermogens: vreugde, humor, en aantrekking. Aanstekelijke vreugde stroomt overvloedig en voortdurend uit de mensenharten en omhult de Aarde met een zachte en bijna tastbare mantel. Vrolijk gelach en gezang klinken in harmonie met vogelgekwetter en bladgeritsel en brengen geluk en onbezorgdheid bij iedereen. Lachen en plezier maken zijn even belangrijk en noodzakelijk geworden als ademen.
Zoals een atoom cirkelt rond haar kern en een planeet rond haar ster, en zoals een woudboom zijn kruin opent naar de zon en de walvis 10.000 km zwemt om een wederhelft te ontmoeten, zo oefent de magnetische aantrekking die overal aanwezig is, een onweerstaanbaar verlangen uit bij ieder mens, om samen te smelten met de ander, en via de ander ook met God, om zo de eenheid en verbondenheid intens te voelen en te ervaren.

De natuur is wonderlijk mooi en er is nergens vervuiling. Er is vrije energie voor iedereen. Een kleine autonome huisgenerator gebaseerd op een uitvinding van Victor Schauberger wekt voldoende duurzame energie op om een woning te verwarmen en te verlichten. Ook de ontdekkingen en ideeën van Nicola Tesla, Wilhelm Reich, Tom Bearden en vele andere pioniers worden overal gepromoot en volop toegepast. De nieuwe oneindige en niet-vervuilende energiebronnen zijn nu water, lucht en ether. Daarvan zijn heel kleine hoeveelheden al voldoende om overal groene energie te brengen. Deze technieken zijn al bekend sinds Atlantis en de patenten bestaan al meer als honderd jaar. Gelukkig worden ze niet langer verborgen, maar zijn nu vrij beschikbaar voor iedereen om te helpen de Aarde leefbaar en rechtvaardig te maken. Olie, steenkool en gas, worden niet langer ontgonnen, maar blijven in de buik van moeder Aarde waar ze hun essentiële taak om de Aarde gezond en zuiver te houden, verder kunnen zetten. Alle kerncentrales zijn gesloten, werden veilig ontmanteld en omgetoverd in bosgebieden. Niemand is nog afhankelijk van de grote energieconcerns, want de vrije energiesystemen voorzien de gehele Aarde van gratis en schone energie. De mensheid vindt het trouwens niet langer ethisch aanvaardbaar en verantwoord om winsten te maken op het verhandelen van de basisbehoeften van mens en dier zoals energie, voeding en water.
Iedere Aardebewoner krijgt volop de mogelijkheden plus de nodige educatie om zichzelf te voorzien van een ecologische woning, een groentetuin, en een zinvolle en creatieve bezigheid. Permacultuur principes zijn nu algemeen gekend en worden overal met veel succes toegepast. De onmisbare functie en noodzaak van regenwouden, oerbossen, natuurlijke waterstromen, gezonde oceanen en zuivere lucht worden perfect begrepen en nauwlettend gekoesterd. Woestijnen zijn veranderd in donkergroene oases vol bomen en planten. Niemand haalt het in zijn hoofd om zomaar een boom om te hakken, een dier te doden of een rivier te vervuilen. De mensen weten dat de natuur levend, bewust en heilig is en een deel van hun eigen wezen. Er is een erg groot respect en een diepe liefde voor de natuur en moeder Aarde. Dit uit zich onder meer in een vruchtbare samenwerking met de natuurwezens, de dieren, de planten, de mineralen en de elementen.
De Aarde is een groene planeet geworden met azuurblauwe oceanen en sprankelende rivieren, waar zuivere lucht gevuld met voedzame pollen iedereen kracht en gezondheid schenkt. Iedere ademteug heelt en verkwikt. De natuur is zo overweldigend mooi, divers, helend, wonderlijk en spectaculair dat een simpele boswandeling ongeveer het grootste evenement van de dag wordt. Er zijn uitgestrekte wouden met een schat aan planten en een oneindige diversiteit aan levende wezens. Alles wat nodig is om harmonieus en gelukkig te leven is aanwezig in de bossen. Van heelkruiden voor alle mogelijke aandoeningen tot vezels voor kledij en bouwmateriaal voor ecologische woningen. Er is een grote eerbied voor de bomen, die wijze en machtige wezens die alle levensprocessen op Aarde ondersteunen. Men begrijpt opnieuw waarom onze voorouders de bomen als heilig beschouwden. Het is overduidelijk voor alle mensen dat door de Aarde te verzorgen en lief te hebben, de Aarde op haar beurt de bewoners volop overvloed, welzijn en een ware thuis biedt. Overbevolking, honger en armoede vormen niet langer een onoverkomelijke uitdaging, want iedereen heeft vrijelijk toegang tot grond, water, energie en de vele mooie giften en rijkdommen van moeder Aarde.

Tussen het overal aanwezige groen staan verspreid de leuke, kleurige ecohuisjes gebouwd uit natuurlijke materialen. Ze vallen bijna niet op want de organische vormen versmelten met de natuurlijke omgeving. Ze zijn eenvoudig, erg functioneel, voldoende luxueus en makkelijk zelf te bouwen. Leem, hout, stenen, stro en hennep zijn de meest gebruikte materialen. Iedere woning is omringd door voldoende grond om de bewoners van voedsel en drinkwater te kunnen voorzien. Ook geneeskruiden krijgen een plaatsje in de tuin, hoewel eigenlijk niemand nog ziek is. Op de mooie domeintjes wonen een verscheidenheid aan mensen en dieren samen. Soms woont er een koppel vrienden of partners op een domein, soms ook grotere families, van kleinkinderen tot grootouders, die dan een groter domein met meerdere woningen bevolken. Rusthuizen, instellingen en kindercrèches zijn onnodig. Kinderen, bejaarden, wezen en mindervaliden worden, indien nodig, opgevangen, geholpen en verzorgd door de dorpsgemeenschap. Ieder huis is volledig autonoom door de energie huisgenerator, de groentetuin, de watervoorziening via regenopvang en putwater en de zuivering door rietveldjes. Kleine en ook grotere gemeenschappen van een aantal van deze familiedomeinen vormen samen de nieuwe levensdorpen. Soms maar vijf families groot, maar ook soms met honderd domeinen. Overal op Aarde zijn nu zulke levensdorpen, met elkaar verbonden door verschillende verbindingswegen, waterlopen, rivieren, aardewegen en ook hardere wegen. Daarop rijden sporadisch niet vervuilende wagens aangedreven door water of lucht. Ook deze technieken zijn reeds lang gekend. Er zijn trouwens veel minder wagens nu, want niemand hoeft nog naar het werk te rijden gezien alle basisbehoeften ingevuld zijn op het levensdorp. Door het bereiken van zelfredzaamheid in de eigen tuinen is ook het transport volledig weggevallen. De meeste mensen reizen trouwens te voet, per fiets, te paard of met de huifkar. Het landschap is overal zo divers en overweldigend mooi en de bezoekjes aan de naburige levensdorpen zo boeiend en uitnodigend, dat traag reizen erg aangenaam is.

De nadruk ligt op kleinschalige en lokale economie. Geld is vervangen door een neutraal ruilmiddel dat niet langer gekoppeld is aan instituten, banken, politici of goudvoorraden. De basis voor de nieuwe economie is nu ruilen, schenken en delen. Dit kan omdat er overal overvloed is. Er is altijd al overvloed geweest. De natuur schenkt gul en overdadig. Niemand heeft nog tekort of leeft in armoede, want de toegang tot de aanwezige overvloed is voor iedereen vrij beschikbaar. Al het noodzakelijke is er namelijk al. In de oude wereld was het systeem er op gericht om kunstmatig tekorten en monopolies te creëren, waardoor afhankelijkheid, concurrentie, machtsmisbruik, angst en onrechtvaardigheid ontstonden. Dit schaarste denken is nu vervangen door het overvloedprincipe. Een principe dat er eigenlijk al is, want het is het leven zelf. Het leven is overvloed en het leven stelt bovendien haar bronnen onvoorwaardelijk beschikbaar aan iedereen. Dank zij de toepassing van de vele inzichten uit de permacultuur is die overvloed ook duurzaam, lokaal aanwezig en eeuwig. Er zijn dus geen tekorten. Het gaat erom de mensen terug de toegang te geven tot wat er al is.
Een eerste stap daartoe is de Aarde en al haar gronden terug vrij te maken uit het elitaire bezit- en eigendomsrecht en te vervangen door behoederschap en vruchtgebruik. De Aarde was vroeger vrij en kan dat opnieuw worden.
Een tweede stap is de keuze om iedereen maandelijks een bepaalde hoeveelheid ruilmiddel ter beschikking te stellen, waardoor uitkeringen, pensioenen en belastingen niet langer nodig zijn. Dit ruilmiddel is voldoende om de fysieke basisbehoeften van de mens in te vullen. Daardoor krijgen mensen de gelegenheid, de tijd en de ruimte om hun talenten en passies maximaal te ontwikkelen en te delen. Het leven is namelijk gratis, moeder Aarde vraagt nooit geld, vader Zon schijnt onvoorwaardelijk en zomaar voor iedereen. Elkaar voldoende ruilmiddel ter beschikking stellen, kan dan ook helemaal gratis. Het hoeft niet eerst verdiend te worden. Het is gewoon een onderlinge afspraak, een nieuwe keuze, het loslaten van een oud systeem. Een onwerkbaar systeem dat mensen zwak en hulpbehoevend maakt, wordt vervangen door een natuurlijk overvloedprincipe wat mensen in hun kracht en soevereiniteit zet. Het is de keuze tussen een systeem van belasting en bezit naar een systeem van overvloed en vrijheid, het is overstappen van ego en angst naar samen delen en liefde.
En tenslotte is de derde stap het loslaten van de mechanische tijd en de onlogische en artificiële Gregoriaanse kalender en terugkeren naar de natuurlijke tijd, de 13 manen kalender en de kosmische ritmes. Tijd is dan niet langer geld en het dagelijks leven wordt dan niet langer geregeerd door afspraken en uurwerken, exponenten van een oude cultuur gebaseerd op materialisme en zinloos consumeren. Afstemmen op de 13 manen kalender maakt tijd juist tot kunst en laat de mens terug het telepathisch vermogen ontdekken om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en zichzelf te synchroniseren met het eigen innerlijke ritme. Het loslaten van de kunstmatige kalender brengt de mens terug in verbinding met de natuurlijke ritmes en cycli in lichaam en ziel en laat de intuïtie ontwaken.

Niemand is ziek of heeft honger. Iedereen op Aarde is rijkelijk voorzien van 5 basisbehoeften: namelijk een leuk en gezellig ecohuisje; energie en verwarming via de vrije energie huisgenerator; voeding in de groentetuin en het voedselbos; drinken door opvang van het hemelwater en via de waterbron en tenslotte educatie in de speelse dorpschooltjes. Het invullen van deze basisbehoeften schenkt de mensen quasi volledige vrijheid. Deze stoffelijke vertrekbasis is trouwens het onaantastbare geboorterecht geworden van iedere Aardebewoner. Iedereen krijgt de mogelijkheid en wordt, indien nodig, geholpen om dit te verwezenlijken. In ruil wordt het familiedomein door de bewoners omgetoverd tot een waar paradijs en de rijke overvloed wordt vrijelijk gedeeld. Zinloos en afstompend werk is er niet echt meer. Veel mensen genieten van het werk in de eigen tuin of het sporadisch meehelpen met de bouw van het huis van andere dorpsbewoners. Het werk in de tuin valt eigenlijk wel mee. De aangelegde ecosystemen en biotopen produceren vanzelf vruchten en planten, net zoals dat in de natuur al eeuwenlang gebeurt. En de zelfgeteelde groenten en het fruit zijn zo vitaminekrachtig en zonhelend dat er weinig van nodig zijn. In combinatie met de wilde planten, de pollenlucht, het zuivere water en de energie van het omringende landschap zijn de bewoners heel snel voldaan en goed gevoed. Bovendien is het voedingspatroon van de mensheid drastisch veranderd. Het voortdurende mondiale bewustwordingsproces verandert ook de fysieke mens en men krijgt meer zin in lichte en kleine maaltijden en hoogtrillende kwaliteitsvoeding. De fysieke mens is nu trouwens meer etherisch geworden en ook de behoeften zijn veranderd.

Dit alles maakt dat er dus ruim tijd en energie beschikbaar komt om datgene te doen wat men écht wil doen. Om dat naar buiten te brengen wat in de eigen ziel verborgen ligt. Om dromen te verwezenlijken en talenten te ontwikkelen. Woorden als moeten en werken worden vervangen door spelen en creëren. Dit is de tijd van de kunstenaar en de creatieve mens. Dit is de tijd van schoonheid en scheppingskracht. Grote voldoening wordt gevonden in het creëren van de allermooiste paradijsjes, schitterende tuinen, prachtige kunstwerken en composities, allerlei handgemaakte creaties en ambachtelijke vindingen. Zo verspreiden geluk, vreugde en overvloed zich razendsnel en werken erg aanstekelijk. Onvermijdelijk en spoedig breekt de dag aan dat niemand op Aarde nog ongelukkig is.

De vele unieke dorpsgemeenschappen verbroederen en wisselen voortdurend uit met elkaar. Niet enkel voeding, maar ook kennis en hulp. Er zijn heel regelmatig feesten en markten op de levensdorpen, niet zozeer om handel te drijven, maar om elkaar terug te zien, te ont-moeten, te bedanken, aan te moedigen, te knuffelen. Vriendschap en samenzijn, liefde oefenen en delen, dansen en muziek, de eigen creaties en talenten tonen,…dit zijn maar enkele van de nieuwe prioriteiten.

De omgang met de dierenwereld is helemaal veranderd. Er is een groot respect voor alle hogere diersoorten, wat aanschouwelijk wordt door de vele vrije samenwerkingsverbanden die er zijn tussen dier en mens. Er is rechtstreekse communicatie mogelijk met vele diersoorten en trouwens ook met bomen en planten. Er wordt vaak overleg gepleegd met intelligente soorten zoals dolfijnen en walvissen omtrent allerlei vragen. De mens weet nu dat dieren bezielde gevoelswezens zijn die een eigen evolutionair pad volgen. Dieren worden niet langer beschouwd als voedsel, bontjas of proefkonijn, maar als de belichaming van jongere zielen die evenveel recht hebben op een volwaardig leven als mensen.

De mens kent de kracht van eenvoud. Want het leven is nu eenmaal eenvoudig. Er wordt gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, want minder is meer. De nodige luxe en comfort ontbreken zeker niet, maar de mensen zijn teruggekeerd naar de essentie. Er wordt nooit meer genomen en gebruikt dan nodig. In plaats van de Aarde leeg te roven, wordt de diversiteit verhoogd en haar grondstoffen aangevuld en verrijkt. Vele vervuilende en belastende technologieën, industrieën en toestellen zijn vervangen door duurzame en heilzame innovaties, mechanische en organische apparaten en energetisch aangestuurde uitvindingen. Alles wordt gerecycleerd en alle materialen en gebruiksvoorwerpen bestaan uit organische of veilig afbreekbare stoffen. Alle wetenschappelijke takken, van biologie tot geneeskunde, van fysica tot antropologie en van psychologie tot astronomie zijn doordrongen van een diep doorvoelde spiritualiteit en een besef van eerbied voor de schepping. De wetenschap legt zich nu toe op onderzoeken en technieken die Aarde, mensheid en kosmos ten goede komen en nog meer overvloed en duurzaamheid brengen. De versmelting van wetenschap en spiritualiteit leidt tot nieuwe manieren van creëren, soms ook bewuste alchemie genoemd, en tot nieuwe vormen van morele techniek die doordrongen zijn van hoge ethische normen. De samenwerking met natuurwezens en Engelen levert verbluffende resultaten en de mens krijgt steeds meer toegang tot de magische krachten om materie, planten en dieren op de juiste wijze te begrijpen en te betoveren. Het leven speelt zich minder af op het fysieke plan maar meer op een energetisch niveau.

Internet is nu verdwenen omdat het niet langer nodig is. Het was een prachtige maar tijdelijke creatie om de mensheid met elkaar te verbinden in eenheid en een handige database om alle kennis en informatie te verspreiden. Ook persoonlijke computers zijn geheel verdwenen. Niemand denkt er nog aan om urenlang voor een elektronisch scherm te zitten, terwijl het echte leven zich buiten en rondom afspeelt. Kristallen, edelmetalen en mineralen worden nu als hulpmiddel gebruikt om informatie op te slaan en te communiceren. De virtuele wereld is voorbij en iedereen wil zich omringen met natuur, schoonheid, kunst en vrienden in plaats van met elektronica. Dit komt natuurlijk ook omdat, dankzij de hoogfrequente voeding, de kosmische lichtimpulsen en de sterke liefdestrilling, alle mensen nu hun eigen brein en DNA volledig geactiveerd hebben en hun volledige potentieel gebruiken. Alle slapende vermogens zijn actief en worden uitsluitend voor het grote geheel en het algemeen welzijn gebruikt. Iedereen heeft makkelijk toegang tot de universele kosmische databank waar alle wijsheid aanwezig is om de menselijke evolutie te blijven inspireren. Iedereen bezit het vermogen om telepathisch met elkaar contact te maken en astraal reizen is zonder meer mogelijk. Dit brengt nieuwe mogelijkheden binnen het bereik der mensheid. Globale gezamenlijke meditaties en visualisaties creëren schitterende beelden die zich snel manifesteren op Aarde. Op deze manier worden trouwens alle vroegere vervuilingen en vernietigingen hersteld en opgeheven. Dank zij de inzet en concentratie van miljoenen mensen die hun denkkrachten bundelen en zo nieuwe beelden tot leven wekken, worden in heel snel tempo alle rivieren terug helder en vol vrolijke vissen, alle oceanen zuiver, alle industrieplaatsen gezond, alle schadelijke straling geneutraliseerd, alle woestijnen vruchtbaar en alle vervuilde plekken terug proper.

De grote machtsinstituten die verwarring, afhankelijkheid, angst en vernietiging brachten, zijn nu geheel verdwenen. Alle door de mens bedachte godsdiensten en religies zijn een natuurlijke dood gestorven omdat de mensheid nu volledig vrij en bewust is op spiritueel vlak. Niemand heeft nog externe instanties, kerken of tussenpersonen nodig om zich verbonden te weten met de hoogste Bron. Ieder mens is zijn eigen guru, zijn eigen meester die ego en angst overwonnen heeft en rechtstreeks communiceert met de Goddelijke Bron in en via het eigen hart.
Niet alleen priesters en pausen, maar ook politieke partijen, onnatuurlijke landsgrenzen, ministers, koningen en presidenten zijn verdwenen omdat hun feodale functie voorbij gestreefd is. Alle levensdorpen genieten zelfbestuur en nemen beslissingen op basis van 3 grondregels: liefde, dienstbaarheid en generatie-denken. Men denkt 7 generaties terug en 7 generaties vooruit bij het nemen van beslissingen en betrekt ook telkens alle betrokkenen bij de beslissing: mensen, dieren, planten, natuurwezens, moeder Aarde en vader Zon. De beslissingsprocedure is een gevorderde vorm van sociocratie en consensus. Er zijn ook grotere overkoepelende overlegorganen die landelijke en mondiale beslissingen nemen. Wie zich geroepen voelt en de aanleg bezit, kan zetelen in de mondiale raad. Er is geen vergoeding voorzien, enkel het genoegen mee te bouwen aan een mooie planeet. Bij belangrijke beslissingen wordt iedere Aardebewoner gehoord via een referendum en door middel van telepathisch contact.
Er zijn geen landen en staten meer, enkel nog natuurlijke grenzen zoals bergen, en waterlopen. Er zijn wel nog regio’s en stamverbanden van levensdorpen, die elk hun unieke uitstraling bezitten. De verschillen tussen de mensen, de culturen, de rassen en de dorpen worden gekoesterd en geprezen, want ze verhogen alleen maar de diversiteit en kleurigheid van de planeet. Er zijn geen nationaliteiten meer, iedereen voelt zich een galactische wereldburger.

De grote economische mastodonten zoals banken, vervoer- en transportsectoren, mijnbouw, energiemaatschappijen, houtkap, voedselproductie, farmacie,… zijn allemaal verdwenen, niet enkel omdat de mensheid hun verwoestende impact niet langer wenst, maar vooral omdat er voldoende duurzame alternatieven zijn. Bovenal de herontdekking en toepassing van grote en kleine vrije energie modules brengt de mensheid onafhankelijkheid en vrijheid. Deze evolutiesprong kan enkel plaatsvinden wanneer het mondiaal moreel besef en altruïsme hoog genoeg zijn om deze mogelijkheden uitsluitend ten goede en voor het algemeen welzijn aan te wenden. Zolang ego en macht gevoed door angst, aan het bewind staan, kan vrije energie niet ontwikkeld en gebruikt worden. Gelukkig is deze egoperiode nu definitief voorbij. Een tweede belangrijke ontwikkeling zijn de vele kleine, lokale economieën gebaseerd op handwerk, ambachten, volkstuinen, ruilhandel en het delen der overvloed, waardoor de levensdorpen zonder probleem van al het nodige worden voorzien. Als derde peiler, naast vrije energie en samenwerking in dienstbaarheid, is er uiteraard de toepassing van permacultuur principes op alle niveaus en systemen van maatschappij en milieu. De combinatie van deze drie methodes brengt al snel voorspoed, gezondheid en vrijheid bij iedere mens.
De farmaceutische industrie vindt geen afzetmarkt meer, want mensen zijn van nature gezond en behouden hun gezondheid tot aan het natuurlijk einde van het fysieke lichaam via levende voeding, natuur middelen, holistische technieken, liefde en een stressvrij bestaan.

Ook de verhoudingen en relaties tussen geliefden zijn veranderd. Ieder mens heeft de vrouwelijke en mannelijke pool in zichzelf in evenwichtige werking gebracht. Relaties tussen mensen, ook en vooral tussen geliefden, zijn niet langer gebaseerd op macht, afhankelijkheid, karma, oordeel of allerlei voorwaarden. Wel op gelijkwaardigheid, vriendschap, aanvaarding, liefde en gezamenlijke dromen. De basis van een relatie is nu schenken en ontvangen, in plaats van nemen en opdringen. En het samenzijn is vol vreugde, vergeving en mededogen. Het vinden van een geschikte wederhelft is een der meest opwindende, romantische en hoog gewaardeerde activiteiten geworden. Partners staan in kracht naast elkaar, brengen het beste in elkaar naar buiten, schenken samen levenskracht aan mooie dromen en bouwen sterke en stralende Ruimten van Liefde. Geliefden richten zich op het licht in de ander, om zo het licht in zichzelf te ervaren. Ze koesteren en bewaren de dromen van elkaar in hun eigen hart om er levenskracht en geborgenheid aan te geven. De basis voor een relatie is een gevoel van eenheid, een spiritueel doel, een betoverende intimiteit. Het hoogste doel is de innerlijke ziel van de beminde tevoorschijn te roepen, door de muren rondom elkaars hart te slopen. Een relatie is een gezamenlijke tocht naar het hart van elkaar, naar dat wat is, het eeuwige nu. Het is een reis naar het levende Goddelijke binnenin, om de Engel die in ons woont uit te nodigen in de wereld te komen. Het is herboren worden als prins en prinses door de kus van onvoorwaardelijke liefde. Het is een reis naar de hemel, want enkel twee aan twee kun je het paradijs betreden. En twee zielen die oprecht hun spirituele krachten bundelen, wekken daarmee de kracht van God op, een kracht die werelden vormt en creëert.

Maar de grootste verwezenlijking op de nieuwe Aarde is wel de omgang met en de visie op zwangerschap, geboorte en natuurlijk ouderschap. De geboorte van een nieuw zieltje in een lichaam wordt als het hoogste wonder en de meest heilige gebeurtenis beschouwd. Alles wordt in het werk gesteld om deze ziel de best mogelijke ontvangst, omhulling en ontwikkeling aan te bieden. Iedereen is het roerend eens dat de educatie van de kinderen de belangrijkste opdracht van een gemeenschap is. Tenslotte zijn kinderen de toekomst en bepaalt hun mate van bewustheid, wijsheid en empathie de verdere evolutie der mensheid. Van lang voor de conceptie worden voorbereidingen getroffen om het zieltje aan te trekken en een zorgzame omgeving aan te bieden. De geboorte verloopt natuurlijk, gemakkelijk en pijnloos. De hele gemeenschap wordt betrokken bij de educatie en begeleiding van de nieuwe Aardebewoner naar volwassenheid. Alle dorpsbewoners voelen zich vader en moeder van de kinderen op het dorp en houden van hen als van hun eigen kroost. Veel aandacht gaat uit naar holistische en natuurlijke leerprocessen, leerrijke omgevingen en juiste stimulantia. De innerlijke zielenkrachten worden aangewakkerd en een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen staat voorop. Enkele hoofddoelen van de educatie blijven het activeren van de latente vermogens en talenten, het ontdekken van de zielsopdracht en het aanleren om dromen, beelden en gedachten te materialiseren. Eens volwassen komen deze zielen heel dicht bij meesterschap en zijn krachtige co-creators geworden die uit onvoorwaardelijke liefde de planetaire en menselijke evolutie vooruit helpen. In slechts enkele generaties is het mogelijk om zo een totaal nieuwe beschaving te vestigen en te voeden.

Alles buiten ons is een projectie van het eigen Licht binnenin. Alles is gezien, alles is gekend. Alles is geweten door een gezuiverd geweten die alle obstakels op weg naar vrijheid oplost. Nu de sluiers van duisternis en angst bij iedereen geheel verdwenen zijn, schijnt het innerlijk ziele Licht als duizend hemelbloemen glanzend de wereld in. Het hart is open, volledig verbonden met de Bron en straalt uitsluitend liefde naar alles en allen. Aarde en mensen, dieren en planten, rivieren en bergen, alles wordt er door aangeraakt en gestreeld, alles begint op te lichten. Van buiten af gezien lijkt de Aarde nu op een voedende ster, die warm licht in het Universum stuurt. De Aarde is nu een Ruimte van Liefde geworden, enkel omdat ieder mens bewust de liefde als hoogste en enige doel gekozen heeft.

De zoektocht is voorbij. De verborgen parel in het hart is gevonden. Het mooiste Licht ooit, pure levenskracht en passie, borrelend en sprankelend binnen in iedere mens, fonkelt en schittert nu in vele kleuren en omhelst dankbaar het wonderlijke leven. Zo versmelten Zuiver Licht en Puur Leven samen en laten Heilige Liefde geboren worden. Een Liefde zo verheven, zo roekeloos, zo speels, zo onvoorwaardelijk dat alle Engelen en zelfs God, onze lieve Vader, verwonderd meegenieten en juichend lachen. Het tijdperk van volmaakte Wijsheid en Liefde is eindelijk aangebroken. Wij belichamen de nieuwe Aarde. Wij leven de nieuwe tijd. Wij zijn de nieuwe mens. We zijn allemaal één en al betoverende liefde.

Welkom Thuis ! Laten we elkaar omhelzen. Laten we er samen een onvergetelijk feest van maken. En laten we onze liefde zichtbaar leven.

Epiloog

Niemand, ook niet God onze wijze Vader, weet welke beelden wij uiteindelijk nog allemaal gaan fantaseren en creëren. Welke toekomst wij zullen toveren. Alle wezens zijn een onlosmakelijk deel van het Grote Goddelijke Geheel en verbonden met elkaar. Leven is onszelf en God in steeds mooiere scheppingen tot uitdrukking brengen. En zo groeit God en zo groeien alle wezens. De schepping is volop aan de gang en als co-creators helpen wij hier en nu samen de toekomst te kiezen en te vormen. De evolutie gaat alsmaar verder, geïnspireerd en voort gestuwd door onze eigen ontwikkeling en groei. Nu nog ongekende mogelijkheden, dimensies en werelden liggen in het verschiet. De vele prachtige beelden en gedachten die we kunnen denken zijn slechts een voorbijgaande fase op weg naar gouden en glorierijke ervaringen die nu nog volkomen onbeschrijfelijk en ondenkbaar zijn. De reis voert naar onbekende horizonten en naar avonturen die met de huidige woordenschat niet te beschrijven vallen. Geen enkel boek noch lied kan het wonder van het leven vatten. Alles en nog veel meer heeft het leven voor ons in petto. Er is geen einde aan de fantasie en de magie, geen grens aan de verbeelding en de dromen. De eigen beperkingen en begrenzingen zullen stap voor stap verdwijnen, zodat steeds een nieuwe en mooiere versie van onszelf het levenslicht ziet. Want alles wat wij ons kunnen inbeelden is mogelijk, enkel de eigen imaginatie vormt de begrenzing. Dus, wees klaar en bereid, omhels het leven en begin zonder vrees aan het avontuur.

Het spel van bewustzijn is nog maar net begonnen.
De ontdekking van het innerlijke paradijs is volop aan de gang.
De ontrafeling van het mysterie is ieders geboorterecht.

Het leven is het mooiste geschenk ooit.
En dankbaarheid is het enige antwoord.

Mogelijkheden hoeven niet gemaakt of gevonden te worden.
Alle mogelijkheden zijn al aanwezig.
Je maakt ze zichtbaar als je ze wilt laten bestaan.

Het bovenstaande beeld en visioen van een nieuwe Aarde is slechts één mogelijkheid, een persoonlijke interpretatie en invulling van dromen die leven in mij. Uiteindelijk kan die nieuwe wereld er ook helemaal anders uitzien, wanneer we ons verbinden en samen in onze liefdes- en creatiekracht staan en nieuwe keuzes maken. Het belangrijkste zijn wellicht onze intenties, de juiste gedachten en gevoelens. Hoe die zich dan manifesteren in materie valt nog af te wachten.

Even after all this time
The Sun never says to the Earth,
"You owe Me."

Look what happens with
A love like that,
It lights the Whole Sky.

Wees liefde. Dat is alles wat je hoeft te doen, zegt Kiesha Crowther. Maar meer liefde toelaten en werkelijk ook zijn, brengt een mens tot andere acties en handelingen. Wie steeds minder naar ego en verstand luistert, waar vooral allerlei angsten en oordelen elkaar voor de voeten lopen, en steeds meer het hart opent en zich afvraagt wat liefde nu zou doen, die komt automatisch tot nieuwe keuzes. Ooit bedacht ik het woord ‘Hemelkeuzes’ voor die handelingen en intenties die in liefde gevestigd zijn. Het zijn keuzes, woorden, gedachten en daden die bewust meehelpen een nieuwe wereld te creëren. Het zijn keuzes die effectief meebouwen aan een paradijs op Aarde, aan een hartbeschaving en een samenleving geworteld in liefde, waar iedereen de mogelijkheid krijgt om gelukkig te zijn en mee te genieten van de overvloed.
We weten en zien allemaal dat de oude, onrechtvaardige en misleidende systemen en structuren nu instorten omdat hun tijd voorbij is en ze niet langer het leven ondersteunen. Religies, het monetaire systeem en op macht beluste regeringen zijn de drie belangrijkste structuren die in een poel van schande, misdaad en corruptie verdwijnen, zodat ze plaats kunnen maken voor een betere, wijzere en vooral liefdevollere samenleving. En aangezien ze toch verdwijnen, is het beter er nu al afstand van te nemen.
Hier volgen enkele Hemelkeuzes, beslissingen die uw leven ten goede veranderen en de nieuwe Aarde dichterbij brengen. Dertien stappen naar co-creatie van een nieuwe Aarde. De tijd is nu gekomen om iets te doen. De tijd van praten en denken is voorbij. Het is tijd om onze dromen concreet vorm te geven, om die nieuwe samenleving nu daadwerkelijk te vestigen, om onze nieuwe keuzes ook uit te voeren. Iedere stap die je zet, hoe klein ook, verandert het hele wereld bewustzijn. Wij zelf zijn degene waarop we wachten.

Happiness belongs to the self-sufficient.

Aristoteles

© Rivendell Village

Tweet