Concept

Creating a new culture of living peacefully with each other and the planet is our number one need.

De opzet van een ecodorp is een kleinschalige leefgemeenschap te realiseren
waar de bewoners naast hun eigen individuele ontwikkeling
meestal ook een aantal gezamenlijke uitgangspunten centraal plaatsen:


Een ecologische leef-, woon- en werkwijze
Het streven naar zelfvoorziening (energie, water, voeding)
Een spirituele levensinstelling in harmonie met de Universele, Kosmische Waarheid
Creativiteit, verbeelding en samenwerking als middelen tot realisatie van dromen
Gemeenschapsvorming, dienstbaarheid en broederschap

Bij de conceptuele ontwikkeling van ecodorp Rivendell is de Zoemende Ceders boekenreeks van Vladimir Megre een blijvende en belangrijke inspiratiebron. Ook de boeken van Diana Leafe Christian (‘Creating A Life Together’ en ‘Finding Community’) en de ervaringen van een aantal bestaande en succesvolle gemeenschappen (zie linkpagina), betekenen een stevige en onmisbare hulp om de theorie en praktijk van een levensvatbaar Ecodorp te leren kennen.

Concreet vertaalt de opzet zich in de volgende verkorte samenvatting van mogelijke basisprincipes en uitgangspunten. Uiteindelijk zal wellicht niet ieder principe in Rivendell gerealiseerd worden. Onderstaande samenvatting schetst enkel een aantal mogelijkheden, richtpunten en inzichten die als voorbeeld en inspiratiebron kunnen functioneren.
De oprichting van Ecodorp Rivendell bevindt zich momenteel nog in de theoretische opstart fase. De kernleden zullen uiteindelijk door samen denken en veelvuldig overleg de definitieve visie en doelstellingen vastleggen, die verzameld worden op het rechtermenu van de website.

Hier volgt een korte samenvatting van de essentie van het Rivendell project.

Een ecodorp waar gelijkgestemde Mensen wonen en leven op ecologische familiedomeinen (ongeveer 1 hectare) die doorheen de jaren geleidelijk omgetoverd worden tot eetbare, zelfvoorzienende en paradijselijke Ruimten van Liefde waar de bewoners harmonie, vrede en geluk ervaren. Een meerwaarde ligt in de samenwerking, hulp en uitwisseling die de dorpsbewoners elkaar op vele niveau's en vlakken kunnen bieden. Zoals samen elkaars huizen bouwen, de familiedomeinen helpen beplanten, voeding ruilen, toestellen en materialen delen, de kinderen begeleiden en opvangen, activiteiten organiseren,... Zo ontstaat een perfecte combinatie van enerzijds privacy en individuele ontplooiing en anderzijds samenwerking en een gemeenschappelijk dorpsleven.

Samenvatting

Het ultieme streefdoel is een volledig zelfvoorzienend en duurzaam ecodorp op te bouwen,
waar alle nodige faciliteiten voorhanden zijn om autonoom te functioneren;
waar de leef-, werk- en woonwijze geen inbreuk plegen op het milieu;
waar bewoners, bezoekers en dieren in liefde en respect samen zijn
en waar éénieder de ruimte en mogelijkheid krijgt terug bewust te worden van zijn Goddelijke essentie
en zijn eeuwige verbinding met de Vaderbron.

Een cruciale stap daartoe is het verwerven/verkrijgen van een terrein (Landgoed) van bvb. 100 ha, bij voorkeur in een groene omgeving.
Het Landgoed wordt verdeeld in een aantal bewoonbare familiedomeinen (bvb. 49) (Moederland) van circa 1 hectare per persoon/gezin.

Het volledige Landgoed blijft eigendom van de hele gemeenschap die zich organiseert en vertegenwoordigd ziet in een wettelijke structuur
(zoals bvb. een stichting, vennootschap, coöperatieve, non-profit organisatie of vzw).

De bewoners genieten voor altijd het onvervreemdbare en onverkoopbare behoederschap over hun hectare Moederland (familiedomein).
Behoederschap is een soort vruchtgebruik waarbij de focus ligt op het behoeden, beschermen en verrijken van een stukje vrije Aarde.

Het familiedomein is overerfbaar aan volgende erfgenamen en volledig belastingvrij voor de interne gemeenschap.
Bij gebrek aan erfgenamen keert het domein terug naar de gemeenschap.

Het grote Landgoed bevat zuivere waterbronnen en er wordt voldoende ruimte voorzien voor gemeenschappelijke gebieden en gebouwen
(bos, meer, akkerland, school, winkel, feestzaal,...).

Op het Landgoed staat bij voorkeur reeds een afgewerkt gemeenschappelijk gebouw met energie en water aansluitingen waar de eerste bewoners terecht kunnen.
Na intrek in de eigen woning op het familiedomein kan het gemeenschappelijk gebouw dan gebruikt worden als gastenverblijf en cursusruimte.

Bomen, bos en vrije natuur vullen minimaal de helft van het Landgoed in.

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke autonomie op gebied van huisvesting, energie, watervoorziening, afvalverwerking, voeding, kruidengeneesmiddelen, kledij, …

Dit vergroot de mogelijke geschikte plaatsen voor het Landgoed gezien de noodzaak aan infrastructuur, riolering, netwerken, stadsleidingen, enz.…wegvalt;
ook de grondprijs wordt dan aanzienlijk lager.

Wonen op het Landgoed gaat niet ten koste van modern comfort en algemeen welzijn (integendeel),
maar vraagt wel een andere manier van leven en omgaan met Aarde en natuur.

Een bewonersgroep die een familiedomein bewoont kan bestaan uit 1 persoon, 2 partners, enkele vrienden, een gezin of welke combinatie dan ook.

Het aantal bewoners/gezinnen op het Landgoed (van min. 100 ha) kan dus variëren van 49 tot meer als 150 (facultatief).
Ook grotere of kleinere gebieden met meer of minder bewoners behoren tot de mogelijkheden.

De realisatie van een immens project als dit (het bouwen van een heel dorp !) gebeurt in fasen en verloopt via een organisch groeiproces.
Een kleinere maar gemotiveerde groep kan alvast beginnen met de theoretische grondslagen, het speuren naar locaties en het bewonen van hun hectares.
Nieuwe bewoners kunnen in de loop der jaren aansluiten en de gemeenschap vervolledigen.

Naar verluid verschaft de Russische regering momenteel gratis percelen grond (1 tot 3 ha) aan haar bewoners. Dit kan ook aan onze beleidsmensen voorgesteld worden.
De Aarde, haar grondstoffen en haar overvloed, behoren aan iedereen en kunnen in feite niet gekocht of verkocht worden.
Gezien dit project ook een educatieve, sociale en maatschappelijke functie en meerwaarde bezit;
behoort steun van de overheid, sponsoring door bedrijven en schenkingen van individuen en organisaties tot de mogelijkheden.

Indien deze voorstellen en subsidiëringen afgewezen wordt, dan kan het Landgoed gezamenlijk aangekocht worden
door middel van een coöperatieve waar iedere bewoner deel van uitmaakt.

Een andere mogelijkheid ligt in de samenwerking met een filantropische stichting zoals beschreven in hoofdstuk 7 van Anasatasia boek 8/1 (The New Civilisation).

De percelen (familiedomeinen) worden afgezoomd met een levende omheining (bomen, struiken,…).
Het totale Landgoed wordt omsloten door een strook cederbomen.

De bewoners kunnen op het familiedomein hun eigen biologische groenten, fruit en kruiden telen;
daarmee unieke artisanale bereidingen creëren en eventuele overschotten ruilen of belastingvrij verhandelen in de dorpswinkel.

De bewoner deelt zijn familiedomein in naar eigen inspiratie en inzicht,
waarbij aanbevolen wordt om 1/3 bos en vrije natuur te behouden en plaatsen te voorzien voor een waterpartij, groentetuin en bloemenpracht.

Indien een bewonersgroep het nodig acht het domein in te richten, te herstellen, te verrijken, zelfvoorzienend te maken,…
dan gebeurt dit volgens ecologische principes, permacultuur, bostuinieren, levenbrengende impulsen, respect en samenwerking met de natuur.

Op het familiedomein kan een autonome, ecovoudige woning gebouwd worden uit natuurlijke materialen (eventueel met hulp van buren, vrienden en vrijwilligers)
waarbij de nodige energie en water aanbreng zelf worden voorzien en alle afval ecologisch beheerd wordt.
Zelf een eigen woning ontwerpen en bouwen met plaatselijke grondstoffen, gerecycleerd materiaal en natuurlijk bouwmateriaal
is veel goedkoper, milieuvriendelijker, creatiever en bevredigender dan een bouwopdracht geven aan courante aannemers en bouwfirma’s.
Zie enkele voorbeeelden op de huisvesting pagina.

Het Landgoed, de familiedomeinen, de vrije natuur en de infrastructuur vormen samen een autonoom ecodorp.

Het ontstane ecodorp op het Landgoed is autoluw, wapenvrij, rookvrij en drugsvrij.
Niettegenstaande deze richtlijnen kunnen gezien worden als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en vrijheid,
ligt de motivatie voor deze uitgangspunten bij de keuze van welk bewustzijnsveld de gemeenschap wil neerzetten.
De energetische uitstraling, afstemming en aantrekking van een ecodorp wordt bepaald door individueel gedrag en geestelijk inzicht.
De keuze om in harmonie te leven met al wat is en de Universele wetten te respecteren
sluit handelingen uit zoals roken en druggebruik.

Verplaatsing binnen het ecodorp gebeurt bij voorkeur te voet, per fiets of te paard.
Gemotoriseerd vervoer binnen het ecodorp kan enkel sporadisch (laden en lossen) en (indien mogelijk) met niet-vervuilende voertuigen.
Wagens voor extern gebruik bevinden zich op parkeerplaatsen aan de rand van het Ecodorp.

Om makkelijker in te tunen op de kosmische cycli en energieën wordt de kunstmatige tijd en Gregoriaanse kalender verlaten
en overgestapt op de natuurlijke sterrentijd van 13 manen.

Bij de opbouw en indeling van het Landgoed, familiedomeinen en gebouwen wordt rekening gehouden met de heilige geometrie,
de natuur elementen (aarde, water, lucht, vuur en ether);
de aanwezige levende biotoop en de energieën en natuurwezens op het terrein.

Er wordt gestreefd naar volledige geweldloosheid op drie niveaus : denken, spreken en doen.
Dit houdt onder meer in: een hoofdzakelijk en bij voorkeur vegetarische/veganistische voedingswijze en het vermijden van het doden en misbruiken van dieren.

In het ecodorp kunnen gemeenschappelijke activiteiten, diensten en goederen gedeeld worden door de bewoners
(wagen, landbouwmateriaal, bibliotheek, wellness ruimte, boomgaard, kruidentuin,...).

Het ecodorp en de gemeenschap wil geen sektarisch eilandje worden, afgezonderd van de wereld; maar integendeel een open communicatie onderhouden
en een vruchtbare samenwerking en uitwisseling uitbouwen met lokale en globale mensen en de maatschappij.

Het ecodorp model en de harmonieuze samenlevingsvorm kunnen een pioniers- en voorbeeldfunctie vervullen
die transformerend inwerkt op sociale, politieke en maatschappelijke structuren en beleidsmensen.

Het ecodorp kan zowel een levende, praktijkgerichte als een informatieve, theoretische database worden voor
zelfvoorzienend leven, duurzame energie, permacultuur, holistisch leven, zachte geneeswijzen, ziele onderwijs,…
Rond deze thema’s kunnen workshops, cursussen en activiteiten georganiseerd worden die toegankelijk zijn voor iedereen.

Een belangrijke peiler is het ‘onderwijs vanuit de ziel’ dat aangeboden wordt aan kinderen van binnen en buiten het ecodorp (Sudburyschool, Anastasia onderwijs,…).

Alle bewoners (kinderen en volwassenen) staan op gelijke voet en zijn leerling en leraar voor elkaar.
Ook de natuur en de kosmische processen en wetten zijn belangrijke leermeesters.

De opbouw, autonomie en leefbaarheid van de gemeenschap en het ecodorp kan gesteund en gevoed worden via verschillende werkgroepen.
Deze genereren niet alleen werkgelegenheid binnen het ecodorp, maar laten ieders creativiteit open bloeien en vormen de dragende structuur van de gemeenschap.

Werkgroepen kunnen dan zijn:
administratie, onderwijs, bouw, onderhoud, energie, water, bos, dieren, groenten, fruit, kruiden, gezondheid, artisanale productie, kledij, muziek, toneel, dans, meditatie, yoga,.…

Het engagement in een werkgroep is volledig vrijblijvend en interfereert niet met de privacy en de tijd die eenieder voor individuele ontwikkeling en persoonlijke taken nodig heeft.

Mensen die een functie binnen bepaalde werkgroepen opnemen, krijgen een vergoeding van de gemeenschap.
Deze werkgroepen vervullen meestal de administratieve taken en de verdere uitbouw en verbetering van het ecodorp.

Onderhoud aan gemeenschappelijke gebouwen en wegen worden door alle bewoners gezamenlijk gedragen, eventueel via een beurtrolsysteem.

De bewoners kunnen in hun levensonderhoud voorzien (indien nodig) door binnen of buiten het ecodorp te werken,
waarbij de nadruk valt op ‘delen en zijn’ in plaats van op ‘hebben en nemen’.
De bewoners zijn individueel verantwoordelijk voor het behoeden van hun domein en het verwerven van een inkomen.

Dit betekent een terugkeer naar essentie, eenvoud en verbondenheid en een loslaten van materie, verspilling en consumptie;
genieten in plaats van presteren; kwaliteit in plaats van kwantiteit; creëren in plaats van vernietigen; levensvreugde in plaats van stress.

Een eerlijke, maandelijkse bijdrage (financieel of in natura) wordt door iedere bewoner vrijwillig afgestaan aan de gemeenschap
ter bekostiging en ondersteuning van de werking, het onderhoud en de vaste kosten van het ecodorp.

De bijdrage kan ofwel een percentage van het globale inkomen en/of het totale vermogen bedragen en dus van persoon tot persoon variëren
ofwel een vaste en voor iedereen gelijke bijdrage zijn.

Binnen het ecodorp geldt geen belastingsysteem, wel een overvloedsysteem.
Belasting op arbeid en diensten maakt namelijk afhankelijk en werkt demotiverend.
Daarentegen werkt een systeem van beloning en appreciatie stimulerend.
Er kan een eigen vrije munteenheid gecreëerd worden die verhandelbaar is in Rivendell, in andere eco gemeenschappen en in bestaande ‘lets’ groepen.
Eenmaal zelfvoorziening bereikt is, kan de overvloed die de hectare blijft genereren vrijelijk weggeschonken worden aan wie dit wenst te ontvangen,
of verhandeld/geruild worden om eventuele benodigdheden aan te vullen .

Bezoekers, cursisten en vrijwilligers dienen de normen, waarden en afspraken van de gemeenschap na te leven en te respecteren.

Iedere bewoner wordt uitgenodigd zijn innerlijke droom, echte passie, reëel talent of unieke taak gestalte te geven;
daarbij gesteund, gevoed en gedragen door de medebewoners.
Door versmelting van alle individuele dromen binnen het ecodorp, wordt een meerwaarde gecreëerd; de som is meer dan de delen.

De vele mooie bewonersdromen samen met het voortdurend streven naar liefde en vrede op alle niveaus initiëren het ecodorp tot een bijzondere krachtplaats,
een heling biotoop voor mensheid en planeet, een lichtbaken voor een nieuwe tijd.

Creativiteit, spel, passie, fantasie, inspiratie,…zijn toverwoorden die terug tot leven gewekt worden in het ecodorp en uitnodigen het kind in jezelf te omhelzen.
Ieder mens is een geboren kunstenaar. Kunstzinnige activiteiten en expressie worden dan ook gestimuleerd, georganiseerd en verweven in het dagelijkse leven.

Iedere bewoner is vrij het spirituele aspect van het bestaan op zijn eigen, unieke manier in te vullen.
Er zijn dan ook geen opgelegde geloofsregels, religies, overtuigingen en rituelen.

Ontwakende spiritualiteit uit zich in het wakker worden uit een droombestaan, bewust worden van je eigen kracht en je eigen Goddelijke deeltje,
weten dat je liefde bent en dat angst een illusie is, beseffen dat alles onlosmakelijk verbonden is in éénheid met elkaar en met de Bron.

Spiritualiteit is de volledige verantwoordelijkheid voor je leven nemen.
Het recht en de plicht opeisen te mogen en kunnen zijn wie je in wezen bent.
Een scheppende liefdesparel, een vrije vreugdeziel, een wijze tovenaar in een magisch heelal.

Wij maken de wereld nieuw, dag na dag. Vrijheid is bewust kiezen om dat te doen wat jij wilt zien gebeuren in de toekomst met als credo:
hou van je naaste zoals van jezelf en doe wat je wilt, mits je niets of niemand schaadt.

Act Local, Think Global

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path, and leave a trail ...

Mogelijke faciliteiten op Rivendell

Gemeenschappelijke gebouwen en ruimtes:

Gemeenschappelijke natuur en gebieden:

Meer achtergrond informatie in dit artikel

Infinite Love is the only Truth
Everything else is Illusion.

© Rivendell Village

Tweet