Openbare Brief

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Buckminster Fuller

Onderstaande mail en brief werden verstuurd naar tientallen Belgische beleidsmensen en politici, evenwel zonder antwoord noch reactie.

Geachte Beleidsmensen

Graag vraag ik even een moment van uw kostbare tijd om onderstaande openbare brief te lezen.

Met onze groep willen wij een concrete, haalbare en doelgerichte oplossing voorstellen om een aantal maatschappelijke en sociale uitdagingen aan te pakken. Wij wensen, samen met beleidsmensen, oplossingsgericht en vanuit de basis mee te werken aan een leefbare en ecologische wereld. Het project kan samengevat worden in 1 zin, namelijk: ecologische dorpsgemeenschappen bestaande uit zelfvoorzienende leefhectaren als basis voor een duurzame samenleving.

U vind meer uitleg in onderstaande openbare brief en er is heel wat informatie beschikbaar over alle deelaspecten van dit concept, mocht u meer uitleg wensen. Ik neem even de vrijheid om slechts drie van de vele gevolgen en voordelen op te noemen wanneer deze ‘familiedomein’ gemeenschappen goedkeuring en steun zouden verwerven.

Nog veel meer voordelen zijn te vermelden, niet enkel voor milieu en planeet, maar ook voor maatschappij en mens. Heel concreet vragen wij steun vanuit beleidsniveau om dit pioniersproject te helpen realiseren. Er zijn vele manieren om te helpen.

Er valt heel wat meer te vertellen over dit concept en project wat perfect past binnen de aan de gang zijnde transitiebeweging naar een groene, duurzame en bewuste samenleving.
Steeds bereid tot verder contact en info. Met dank voor uw aandacht en in blijde verwachting van een antwoord.

Namens de verschillende initiatiefgroepen tot Levensdorp bewoning,
Glenn Callens, Brugge februari 2011

OPENBARE BRIEF - - - Ook beschikbaar als PDF bestand.

Beste Belgen en Belgische regering,

Een brief vanuit Waarheid en Liefde met de bedoeling oplossingen en meer duurzaamheid te brengen voor dit land en voor de hele Aarde.

Deze brief is gericht aan elke Belg en vooral aan de beleidsmensen die ervoor kiezen om dit land te begeleiden naar een nieuwe samenleving. Het is een brief aan die mensen die een nieuwe maatschappij willen vormgeven waarin iedere burger de kans krijgt om in vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid het pad naar geluk, welzijn en overvloed te bewandelen.

We leven in een bijzondere tijd waarin steeds duidelijker wordt dat vele oude structuren en systemen vastlopen; dat milieu, natuur en klimaat onder immense druk staan; dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt; dat werkloosheid, pensioenen en ziekenzorg het land handenvol geld kost; dat economische groei en concurrentiekracht de enige drijfveren zijn; dat verzuring, egoïsme en materialisme doodlopende wegen zijn;... en nog vele andere crisissituaties.
Maar we leven ook in een tijd waarin voor al deze uitdagingen eenvoudige oplossingen beschikbaar zijn, op voorwaarde dat beleidsmensen bereid zijn de mogelijkheden daartoe open te maken.

Het is onze overtuiging dat elke mogelijke weg en dat elke reële kans om uit deze neerwaartse spiraal te komen, ernstig onderzocht dient te worden. Gezien de precaire toestand in de wereld is het nu dringend tijd om ook de vele alternatieve, maar goed onderbouwde oplossingen volop te ondersteunen vanuit beleidsniveau.

Dit is onze suggestie.

Wereldwijd ontstaan nu, in navolging van een bloeiende en groeiende ecodorp-beweging in Rusland, overal kleine gemeenschappen van mensen die zich willen organiseren in rurale en autonome nederzettingen. Deze ecologische en groene dorpen streven ernaar om zichzelf te voorzien van (duurzame) energie, water, voedsel, onderdak en educatie. Zij staan ook in voor het eigen afvalbeheer. Met andere woorden, deze ecodorpen streven naar een zo laag mogelijke en zelfs neutrale ecologische voetafdruk en naar autonomie op vlak der basisbehoeften en kosten de gemeenschap en het land bijgevolg niets. Wel integendeel, ze brengen een meerwaarde en een verrijking voor het land en haar bevolking op velerlei vlakken.

Dit is het ecodorp-concept in enkele zinnen. Er is uitgebreide en gedetailleerde informatie beschikbaar.

Iedere dorpsbewoner verkrijgt het behoederschap over een stuk grond (familiedomein). De grootte van de grond is afhankelijk van de beschikbare ruimte, maar een gebied van 1 hectare wordt als ideaal beschouwd. Op dit stuk grond wordt een kleine, eenvoudige en ecologische woning gebouwd uit natuurlijke materialen. Energie en verwarming zijn afkomstig van duurzame bronnen zoals zon, wind, water, biomassa,…Eventueel afvalwater wordt gezuiverd via rietveldjes. Ander afval wordt gecomposteerd of gerecycleerd. Op de hectare grond is verder ruimte om een biologische groentetuin en een voedselbos aan te leggen, die de bewoners van voeding voorziet. Ongeveer een derde van het domein is bos en vrije natuur. Er is een levende omheining van struiken en planten rond ieder familiedomein. Bij de inrichting van het ecodorp en de verschillende domeintjes worden de principes uit de permacultuur toegepast. Permacultuur legt zich toe op een harmonieuze samenwerking met de natuur en op het creëren van zelfredzame ecosystemen.
Dit specifieke ecodorp-model is een variatie op het klassieke ecodorp. Het verschil ligt hem in de bewoning op afzonderlijke familiedomeinen gegroepeerd rond een centrale dorpskern. Het is dus geen communevorm, maar een ‘unie van families’ die hun eigen stuk grond bewonen en behoeden en tot allerlei samenwerkingsverbanden komen met de natuur, met elkaar, met de regio en met de wereld. Iedere bewoner(sgroep) blijft zelf verantwoordelijk voor haar levensonderhoud.
Het ecodorp is de ultieme toepassing van het principe: 'act local, think global'. Deze lokale en zelfbedruipende nederzettingen hebben zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een positieve impact op de planeet. Het is ook een oplossing die geworteld is in een ander paradigma en vertrekt van een ander gezichtspunt dan dat van waaruit de huidige problemen ontstonden.
We hanteren de naam 'Levensdorp' voor deze kleinschalige ecogemeenschappen, omdat deze dorpen het leven in al zijn kracht en schoonheid bevestigen en in al zijn facetten en mogelijkheden ondersteunen en behoeden.

Hieronder een kleine greep uit de vele voordelen en positieve gevolgen, die trouwens allemaal onderbouwd en bewezen kunnen worden via allerhande studies en ervaringen van bestaande ecodorpen. In Rusland, Oekraïne, Noorwegen en ook in andere landen worden deze Levensdorp-projecten gesteund door politieke partijen en regeringen. In die mate zelfs dat bepaalde gronden en gebieden worden vrijgemaakt en gratis of aan spotprijzen ter beschikking worden gesteld voor deze ecodorp projecten.

In een wereld waar het regenwoud verdwijnt, het voedsel ongelijk over de mensen verdeeld is en de atmosfeer vervuild wordt in de hang naar welvaart, brengen autonome, zelfdragende en kleinschalige ecogemeenschappen een oplossing aan voor de vele mondiale uitdagingen. Ze bieden een structuur tot maatschappijvernieuwing en omkaderen de geboorteplaats van een bewust levende en verantwoordelijke mens.
Een ecodorp is in wezen een pioniersproject waar nieuwe, betere en harmonieuzere concepten van wonen, werken en leven onderzocht en gepraktiseerd worden. Deze voorbeeldfunctie kan inspirerend werken om tot een nieuwe beschavingscultuur te komen die Aarde en mensheid niet langer vernietigt, maar een duurzame menselijke evolutie ondersteunt tot vele generaties ver.

Het is onze vaststelling dat alle informatie, technologie en kennis momenteel op Aarde aanwezig zijn om een nieuwe samenleving vorm te geven. Van duurzame woningbouw tot permacultuur, van groene energie tot nieuwe vormen van educatie. Vele nieuwe projecten en initiatieven ontstaan nu en nog vele zullen volgen in de nabije toekomst. Er zijn dus voldoende mensen die hun schouders onder deze projecten willen steken en wensen mee te bouwen aan een nieuwe wereld. Een ecodorp is slechts één van de vele oplossingen om de crisis een halt toe te roepen en nieuwe wegen open te maken, maar het is wel een oplossing die wereldwijd reeds decennialang overal met succes wordt toegepast.

De belangrijkste sleutel ligt in het verschaffen van toegang tot de aanwezige, beschikbare gronden om deze Levensdorp-projecten te realiseren.
Wat wij suggereren en vragen is het volgende.

Het is dus duidelijk dat er oplossingen voorhanden zijn en dat deze een win-win situatie creëren voor iedereen, zowel voor het land en zijn bevolking, als voor het milieu en de planeet. Het is ook duidelijk dat een open samenwerking tussen beleidsmensen en toekomstige dorpsbewoners tot vruchtbare en duurzame resultaten zal leiden. We bouwen samen aan een betere wereld.

We zijn nu op zoek naar politici en beleidsmensen, naar burgemeesters en ministers, naar universiteiten en wetenschappers, naar artiesten en kunstenaars, naar sponsors en mecenassen die de noodzaak inzien om andere wegen te verkennen en de moed hebben zich te engageren en mee te bouwen aan een nieuwe Aarde.

Mocht U geïnteresseerd zijn in verdere informatie en uitwisseling, dan houden wij ons beschikbaar in de vorm van persoonlijk contact of het meewerken aan een denktank of adviesorgaan om deze Levensdorp-projecten te helpen realiseren.

Bedankt voor uw aandacht,
Vriendelijke groeten,
Glenn Callens, Brugge november 2010

Voorbeeld van zelfvoorzienende leefhectare (familiedomein)

© Rivendell Village - februari 2012