Transitie

Als je een schip wil bouwen,
breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders.
Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee.

Antoine de Saint- Exupèry

Transitie naar leven en wonen op zelfredzame familiedomeinen in een ecodorp.

De overgang (transitie) van het courante stads- en dorpsleven in onze high-tech verzorgingsstaat
naar een eenvoudig en zelfvoorzienend bestaan in nauwe samenwerking met de natuur vergt een serieuze aanpassing en herbronning.
Het kan goed zijn nu al te beginnen met deze voorbereiding tot wonen en leven op een familiedomein waar de levensomstandigheden merkelijk anders zullen zijn.
Sta even stil bij je huidige levensstijl. Wat zal allemaal anders worden?
Overdenk de onderstaande levensgebieden en onderzoek in welke mate zij aangepast en veranderd dienen te worden om je eigen duurzame Ruimte van Liefde te creëren.
Want in eerste instantie dient je eigen levensstijl duurzaam te zijn als je een duurzaam familiedomein wil vestigen.
Als je hier en nu niet ecologisch en respectvol leeft, waarom zou je het dan later wel doen?

Onze huidige economie draait op vernietiging, verspilling en vervuiling; een extreme en uiterst bedreigende situatie voor al het leven op Aarde.
Anastasia leeft volgens andere normen en inzichten die 'oneindige duurzaamheid' en 'eeuwige overvloed' (terug) op Aarde brengen.
Hoewel haar levenswijze en handelingen soms onbereikbaar en 'primitief' lijken, plaatsen ze toch een beeld in de toekomst dat inspirerend en motiverend kan werken.
De overgang of transitie naar een duurzame wereld vol overvloed zal veel tijd en inspanningen vergen.
We kunnen enkel beginnen waar we nu zijn en onze levensstijl transformeren richting 'oneindige duurzaamheid' en zo de Aarde voor ieder wezen tot paradijs maken.

Om zowel je eigen familiedomein als het ecodorp goed te kunnen plannen en ontwerpen
dien je vooraf zelf helder en duidelijk te weten hoe je de volgende vragen en thema's zult aanpakken.
Dit kan een handige checklist zijn om jezelf te screenen en voor te bereiden op leven in een Anastasia ecodorp zoals Rivendell.
Deze onvolledige vragenlijst kan ook helpen om zicht te krijgen op de vele uitdagingen die horen bij de opstart van dit project.
Niet alles zal dadelijk kunnen gerealiseerd worden en niet alle vragen naar ieders voldoening beantwoord,
maar het kan alvast helpen om (ook voor jezelf) duidelijkheid te krijgen en de werk- en denkgebieden beter af te bakenen.

Een plotse overgang naar een ecovoudig leven kan moeilijk en beangstigend zijn.
Het beste is kleine stappen te zetten en daar nu al zoveel mogelijk mee te beginnen.
Zo groei je langzaam naar een ecologisch leven op een zelfvoorzienend ecodorp en verzamel je kennis en ervaring die later onmisbaar zullen zijn.
Naast het stap voor stap aanpassen van je huidige levensstijl zijn de belangrijkste voorbereidende stappen de volgende.
Transitie cursussen en allerhande workshops volgen en studie en opzoekwerk (via internet en boeken) rond de diverse werkgebieden.
Interessante onderzoek- en leer thema’s zijn: permacultuur, ecologische bouw, groene energie, waterzuivering, levende voeding en planten en kruiden kennis.

Anastasia

Visie
Ecodorp
Locatie & terrein
Familiedomein
Zelfvoorziening & duurzaamheid
Huisvesting
Water
Energie
Voeding
Gezondheid & fytotherapie
Huishouden & hygiëne
Educatie & kinderen
Dieren
Financieel
Wettelijk & sociaal

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Buckminster Fuller

Het Rivendell ecodorp project vraagt een stevige voorbereiding en een degelijk stappenplan waar ettelijke jaren over kunnen gaan. Er zijn drie grote werkvelden te onderscheiden.

Het vinden en samenstellen van een erg sterk gemotiveerde, krachtige en doelgerichte opstartgroep blijkt een cruciale voorwaarde om de slaagkans en vooruitgang van het project te garanderen. Niet alleen is het noodzakelijk om volledig op één lijn te zitten qua ideeën en visie, ook het engagement der deelnemers dient optimaal te zijn en een zekere diversiteit reeds aanwezig (zowel praktisch als theoretische ingestelde Mensen; zowel doeners, denkers en voelers).
Afhankelijk van de grootte van de pioniersgroep kunnen verschillende werkgroepen opgestart worden om de taken te verdelen. Dit verlicht in belangrijke mate het vele werk, appeleert aan een individueel engagement en spreidt de verantwoordelijkheid onder alle deelnemers. De uiteindelijke bedoeling van het Rivendell ecodorp project ligt in bewoning op ecologische familiedomeinen die doorheen de jaren geleidelijk omgetoverd worden in eetbare, zelfvoorzienende en paradijselijke Ruimten van Liefde waar de bewoners harmonie, vrede en geluk ervaren. De meerwaarde ligt in de samenwerking, hulp en uitwisseling die de dorpsbewoners elkaar bieden. Dit gebeurt op vele niveau's. Zoals samen elkaars huizen bouwen, de familie domeinen helpen beplanten, voeding ruilen, toestellen en materialen delen, de kinderen begeleiden en opvangen, activiteiten organiseren,...
Het vinden van een geschikt terrein is ondermeer afhankelijk van de vooropgestelde grootte van het ecodorp. Een heterogene gemeenschap bestaande uit 50 tot 100 families en wonende op 150 hectare land lijkt optimaal. Dit brengt ook de mogelijkheid verschillende faciliteiten en activiteiten op het ecodorp te realiseren (winkel, school, allerlei evenementen,...).
De bewoning kan in drie fasen gebeuren en verschillende jaren bestrijken.
Een eerste pioniersgolf van 12 gezinnen of individuen kan zich vestigen en de eerste voorbereidende stappen nemen. Later sluiten nieuwe Mensen aan die hun domeinen bewonen zodat er een gemeenschap van 30 families ontstaat. Deze nieuwe bewoners kunnen opgevangen en begeleid worden door de pioniers die ondertussen ervaring rond samenwonen en zelfvoorziening bezitten. Gedurende de volgende jaren groeit de gemeenschap dan organisch verder aan tot de maximale capaciteit bereikt is en alle beschikbare familiedomeinen bewoond zijn. Ondertussen komen vrijwilligers en sympathisanten de gemeenschap helpen en doen ondertussen ervaring op.

De drie werkvelden bevatten op hun beurt meerdere lagen en stappen.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zoals gezegd kan deze voorbereiding op verschillende manieren gebeuren. Kijk ook even bij Videotheek, Bibliotheek en Linkpagina voor meer info en inspiratie.

De belangrijkste werkgebieden om ervaring en kennis op te doen, zijn:

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world;
indeed it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

© Rivendell Village

Met dank aan Joyce Morris van Colorado Kin's Domains