Trouble In Paradise

What we are going through is the planetís struggle to evolve.

Barbara Marx Hubbard

Achtergronden en motivatie van Rivendell

Rivendell Village is een gemeenschappelijke droom ontstaan vanuit:

Is het mogelijk een samenleving uit te bouwen:

Waar harmonie met de natuur en respect voor de medemens (terug) centraal staan.
Waar kwaliteit, levensvreugde, vrijheid en verbondenheid essentieel zijn.
Waar vrede en liefde vanzelfsprekend zijn.

Met het nodige vertrouwen, de juiste gedachtekracht en een volledige inzet is dit inderdaad mogelijk.
Meer nog: het voortbestaan van de planeet en de mens hangt af van initiatieven als deze.

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien

Rivendell Village is een kleinschalige en open leefgemeenschap in volle opbouw en gedragen door een aantal begeesterde mensen met als doel een Ecodorp te creŽren. Daarbij kunnen drie belangrijke peilers genoemd worden die intens met elkaar verweven zijn: ecologie, spiritualiteit en creativiteit.

We leven in een bijzondere tijd. Een aantal kosmische en aardse ontwikkelingen bereiken momenteel een chaotische eindclimax. Maar ofschoon vele Westerse mensen in de greep van het materialisme en egoÔsme zitten, is er ook een groeiende groep die inziet dat het anders kan en moet. Deze mensen onderkennen de eenheid in de kosmos en onze verbinding met moeder Aarde. Ze kiezen een leven waarin waarden als solidariteit, respect, broederlijkheid, gelijkheid, vrijheid, kwaliteit, gezondheid,Öterug belangrijk worden.

Hieronder volgt een onvolledige maar realistische opsomming van de huidige stand van zaken, niet om angst en moedeloosheid te zaaien, maar om te informeren, wakker te maken en aan te tonen dat al deze mondiale uitdagingen even zovele haalbare oplossingen kennen. Technologisch, financieel en maatschappelijk is het perfect mogelijk de immense ontsporingen waar Aarde en mensheid in verzeild zijn geraakt, om te keren.

Een aantal kritieke ecologische factoren vragen onze onmiddellijke aandacht

We Ďoverlevení in een volledig ontregeld ecosysteem ten koste van medemens, dier, plant en mineraal

Wereld en mens zijn totaal uit balans

Er zijn steeds meer bewijzen dat een kleine machtselite de mensheid bewust controleert, manipuleert en misleidt
in de hoop een gevangenisplaneet vol onbewuste slaven te besturen.

Deze en nog vele andere tekenen des tijds
wijzen op de bijzondere evolutiefase waarin de mensheid is aanbeland.

We stellen ook vast dat de huidige bestuurssystemen geen duurzame oplossingen kunnen of willen aandragen. Politieke beleidsmensen zitten volledig in de greep van het militair-industrieel-bancair complex waar macht, geld en economische groei de prioriteiten zijn.
Het gaat trouwens al lang niet meer om het intact houden van de globale economie, maar om het redden van de biosfeer en onze vrijheid. En de oplossingen en veranderingen zullen eens te meer vanuit de basis, van de inzet van de gewone man en vrouw moeten komen.

Er zijn ondertussen voldoende, haalbare alternatieven voorhanden die een antwoord kunnen bieden op de meeste van bovenstaande problemen.

Earthships, zonnepanelen, windmolens, vrije energie, autoís op lucht of water, permacultuur, biologische landbouw, vegetarisme, ecodorpen, recyclage, directe democratie, referenda, fairtrade, kwijtschelding van derde wereld schulden, lets systemen, fytotherapie, homeopathie, meditatie,Ö zijn slechts een kleine greep uit de bestaande oplossingen die ingezet kunnen worden bij de uitbouw van een rechtvaardige, gezonde en zuivere wereld. Het enorme kapitaal dat nu gespendeerd wordt aan wapens, oorlog en giftige sproeimiddelen kan, indien aangewend ten goede, in korte tijd armoede, ziekte en milieuvernietiging wereldwijd uitbannen. De toenemende bewustwording en het algemeen spiritueel ontwaken brengen gelukkig nieuwe impulsen van solidariteit, samenwerking, eerbied, vrede en liefde in de mensheid.

Een ecodorp waar in harmonie met elkaar en de natuur wordt samengewerkt, verontreinigt en beschadigt niet langer de Aarde. Integendeel:

In een wereld waar iedere dag opnieuw 80.000 hectare regenwoud verdwijnt, 45.000 mensen de hongerdood sterven en miljoenen tonnen gif in de atmosfeer komen; betekenen ecologische en duurzame gemeenschappen die de Aarde en haar bewoners respecteren, een dringende en hoogstnoodzakelijke oplossing.

Eindtijd ?

We leven niet in een eindtijd maar in een overgangstijd.

Wel wordt langzaam duidelijk dat we getuige zijn van de laatste jaren van een (technologisch en egogericht) tijdperk, maar dit betekent niet het einde van de mensheid. Op 21-12-2012 komt ons zonnestelsel astronomisch op ťťn lijn met het hart van de melkweg. Een unieke gebeurtenis en volgens de Mayaís het einde van de tijdgebonden geschiedenis en het begin een nieuwe era. Vele verhalen bij natuurvolkeren en vele profeten hebben deze periode voorspeld en aangeduid als een turbulente en chaotische fase waar Aarde, mens en zonnestelsel zich doorheen worstelen om een hoger dimensievlak te bereiken. Of we inderdaad op die datum een ascensiesprong maken, valt nog te bezien.
Bedenk wel dat rustig afwachten en hopen dat een nieuwe wereld zomaar geboren zal worden opnieuw een ontkenning is van onze inherente kracht. Wij mensen kunnen NU wakker worden, verantwoordelijkheid nemen en een hemel op Aarde creŽren. We dienen onszelf te redden; onze eigen kracht, wijsheid en liefde aan te spreken en nu te handelen. En niet langer uitstellen en wachten op een toekomstige datum, een transformerende gebeurtenis, een langverwachte Messias, een nieuwe regering, een buitenaardse redding, een vernietigende natuurramp, een desastreuze oorlog of wat dan ook.

Inderdaad komen vele vernietigende krachten nu tot ontwaken en bespoedigen de aan de gang zijnde veranderingen. Het eeuwenlange misbruik van onze Aarde en haar bewoners komt als een karmische terugslag over ons heen. De onbalans wordt in evenwicht gebracht. Oorzaken en impulsen door onszelf in het verleden geactiveerd, komen in een overgangsfase versneld tot uitwerking. Oude opvattingen en ideologieŽn brokkelen af en verdwijnen in de nevel der tijden. Een globale zuivering, zowel op Aarde als in de mens, is momenteel gaande en noodzakelijk. Een moeilijke maar tijdelijke periode waarin we de kans krijgen helende transformaties aan te gaan en oude patronen, relaties en overtuigingen los te laten.

Het besef groeit en zal steeds indringender worden dat wijzelf onze toekomst in handen hebben. Wat we denken, voelen en verlangen bepaalt de weg die we gaan. Nieuwe krachten en impulsen worden nu geboren in onze ziel.
Daarbij is belangrijk te herinneren aan de ťťnheid. Dit grandioze universum is ťťn, groot levend wezen waar wij mensen als schitterende zonnestralen uitgenodigd worden volledig en in totale vrijheid onszelf te zijn.
Wat we doen en denken heeft zijn weerslag op alles. Niets is onmogelijk.
Iedere individuele gedachte, woord en daad beÔnvloedt en transformeert de gehele schepping.

Wees het licht en de vreugde die je rond jou wil ervaren.
Wees liefde en breng zo steeds meer liefde in de wereld.

De opruiming van oude patronen en de zuivering van een moegetergde planeet zijn wereldwijd aan de gang. Deze pijnlijke barensweeŽn van de planetaire crisis markeren de geboorte van een nieuwe tijd, een nieuwe planeet, een nieuwe mens. Aan ieder individu de boeiende en uitdagende opdracht om er gestalte aan te geven.

Barbara Hubbard spreekt van de geboorte van de universele mens, een evolutionair vervolg op de Homo Sapiens. De vele crisissen die we innerlijk en uiterlijk meemaken zijn precies wat nodig is om het proces van bewustwording op te starten. De apocalyptische gebeurtenissen schudden ons wakker en nodigen uit creatief en met mededogen de uitdagingen aan te pakken. We komen tot een bewuste evolutie die voor een sociale en maatschappelijke transformatie zal zorgen.

Bewustwording of ontwaken zal leiden tot een fundamentele verandering in onze identiteit en de manier waarop wij het leven ervaren. Barbara Hubbard omschrijft de Homo Universalis als een geÔntegreerd wezen die het egoÔstische kleine zelf heeft losgelaten en leeft vanuit verbondenheid met zijn diepste essentie, met het geheel en met de Bron. Hij drukt zich uit als bewuste medeschepper van de omgeving en ageert vanuit een verruimd kosmisch bewustzijn. Zo iemand voelt zich door de Geest geÔnspireerd, kiest vol enthousiasme een zinvol leven en is de expressie van onvoorwaardelijke liefde en het Goddelijke in ieder mens.

Dit is uiteraard wat de heersende (verborgen) machtselite ten allen prijze wil vermijden. Een volledig vrije mens die in vreugde een bewuste medeschepper is met de Bron wordt door hen gezien als een bedreiging en aantasting van hun macht en hun plannen tot mondiale overheersing. Momenteel zetten zij alle middelen in om onze ontwakende Geestelijke kracht en vrijheid te vernietigen.
Tolkien, die een ingewijde was, beschrijft deze apocalyptische krachtmeting tussen licht en duisternis op magistrale wijze in ĎLord Of The Ringsí. Zijn prachtige verhaal handelt in wezen over onze tijd en de cruciale strijd die zich in iedere mensenziel en op het huidige wereldtoneel afspeelt.

We staan als mensheid op een beslissend kruispunt.
Elk van ons dient bewust te kiezen tussen ontwaken en verantwoordelijkheid nemen
of uitsterven door onwetendheid en misbruik van onze vermogens.
Liefde of angst? Weten of niet weten? Eenheid of afgescheidenheid? Hemel of hel?
EgoÔsme of samenwerking? Christus of Lucifer? Wakker worden of verder slapen?
Nooit eerder waren onze keuzes zo belangrijk. Dit een unieke tijd.

Want wat wij kiezen wordt werkelijkheid.

Het evolutionaire proces van bewustwording en ontwaken is evenwel niet te stoppen.
Het Licht dat woont in iedere mens zal steeds sterker stralen en uiteindelijk ook al het negatieve binnen en buiten onszelf transformeren.

Een nieuwe tijd

The Great Turning is the name for the essential adventure of our time:
the shift from the industrial growth society to a life-sustaining civilisation.

We leven in de meest fascinerende tijd ooit waarin wij als mensheid de mogelijkheid krijgen een kwantumsprong in bewustzijn te maken. Aarde en mens bevinden zich in een zuivering- en transformatieproces naar een hogere ervaringsdimensie. Overal merken we de barensweeŽn van het nieuwe Waterman tijdperk waar broederlijkheid, vrijheid, waarheid, samenwerking, vreugde en universele liefde zich langzaam in de harten der mensen zal manifesteren. Overal ter wereld beginnen mensen zich te herinneren wie ze zijn en waarom ze hier zijn. Bewust zoeken ze de verbinding met hun Goddelijke Zelf en initiŽren zo de grote bewustzijnsverandering der mensheid. Het derde dimensionale gebied van dualiteit en polariteit waar de mens vele noodzakelijke lessen mocht leren, loopt voor velen ten einde. Een nieuw bewustzijnsgebied van eenheid, broederschap, vrede en liefde wordt geboren in vele mensenharten en zal zich onvermijdelijk manifesteren op Aarde.

Albert Einstein zei ooit: een probleem kan nooit opgelost worden door het bewustzijn dat het creŽerde. De vele problemen op Aarde hebben nood aan een nieuwe aanpak, nieuwe oplossingen, een nieuwe duurzame visie. Nu de mensheid op de drempel naar een nieuwe tijd staat, kunnen pioniers zaadjes planten van vrede, broederschap en samenwerking die wellicht pas zullen ontkiemen wanneer de volgende generaties geboren worden.

Moeder Aarde is verkracht en uitgebuit en bevat vele kankerplekken (industrieterreinen, grootsteden, dode rivieren, elektriciteit- en kerncentrales, gsm masten, giftige landbouwgrond, vuilnisbelten, sluikstorten, vervuild grondwater,Ö). Onze biosfeer is sterk aangetast en vele gebieden zijn niet langer bewoonbaar en vele steden niet langer leefbaar.
Als tegengewicht kunnen genezende plaatsen gecreŽerd worden die helend werken en onze relatie met de planeet terug in harmonie brengen.

Het concept Rivendell past perfect binnen deze nieuwe aanpak die op
ecologisch, economisch, maatschappelijk en intermenselijk vlak een genezende impuls kan geven.
Autonome, zelfvoorzienende en kleinschalige leefgemeenschappen die interfereren (interfacing)
met de natuur en de medemensen kunnen een voorbeeldfunctie vervullen.
Zij voorzien in een antwoord op de ecologische problemen,
bieden een structuur tot maatschappijvernieuwing
en omkaderen de geboorteplaats van de universele mens.

The dream you dream alone is just a dream,
but the dream we dream together is reality.

Unmatrix Your Life

The Boogeyman - In het nieuwe boek van Peter Stuivenberg worden de manipulaties van de Nieuwe Wereld Orde nog eens grondig op een rijtje gezet. De NWO controleert ondertussen mensen, landen, media, voeding, geneesmiddelen en grondstoffen. De stap voor stap uitvoering van hun agenda nog voor het einde van het magische jaar 2012 belooft weinig goeds (wereldoorlog, genocide, klimaatrampen, supervirussen, vrijheid en privacy beroving, mindcontrol en massaal en verplicht chippen der (resterende) mensheid). Ze lijken machtig en onverslaanbaar (omdat wij hen die macht blijven verlenen), maar dat is helemaal niet zo. Op militair en technologisch vlak zijn ze niet te kloppen, maar wel op hart en bewustzijnsniveau. Enkele tips.

UPDATE FEBRUARI 2012

Van slapende slaaf tot Bewuste Mens

De ondergang van het egotijdperk.

De nieuwe media websites berichten al jarenlang over de eindfase van het grote machtsspel waar we nu midden in zitten. Hoewel er ook speculatieve en misleidende artikelen op deze sites te vinden zijn, toch bieden ze een noodzakelijke en alternatieve invalshoek aan, waardoor de bewuste lezer beter geÔnformeerd is en zich een eigen mening kan vormen. Ik probeer hier in onderstaande tekst om enkele mogelijke actiepunten voor wakkere burgers bijeen te brengen, want wellicht is 2012 het cruciale jaar waarin onze keuzes een hemel of een hel zullen creŽren.
Alle beschavingen kennen dezelfde evolutiecurve: opkomst, bloeiperiode, verval. De Egyptische, Griekse en Romeinse beschavingen zijn duidelijke voorbeelden van deze natuurlijke veranderingsprocessen. Onze generatie bevindt zich nu midden in de ondergang van een beschaving gestoeld op de wankele peilers van technocratie, geldeconomie, globalisatie en egocentrisme. De kenmerken van het verval en de barsten in deze kunstmatige constructie zijn steeds beter te zien en steeds flagranter aanwezig. De ondergang van deze beschaving is gewoon een kwestie van tijd. Zoals steeds zal uit de puinen een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe beschaving oprijzen om de mensheidsevolutie verder te dragen. Wat komt hierna? De keuze ligt bij ons: nogmaals een nieuw middeleeuws slaventijdperk vol controle en bewaking of kiezen we ditmaal een renaissance, een hergeboorte tot vrije en soevereine Mensen. Vasthouden aan de verdwijnende oude wereld betekent tijd- en energieverlies, want een gouden toekomst klopt aan de deuren van onze ziel en ligt te wachten op onze harten, hoofden en handen om tot manifestatie te komen. Hoe meer mensen bewust en wakker worden, hoe beter en sneller we samen een nieuwe wereld kunnen creŽren.
Wie zich afvraagt wat er aan de hand is, kan eerst een Nederlandstalige samenvatting lezen van het wereldgebeuren achter de schermen volgens David Icke of volgens Marcel Messing of de video Thrive bekijken. Niet zo leuk en sommigen willen dit allemaal niet horen of lezen, wat volledig te begrijpen is, want negatieve info verlaagt onze (creatie)frequentie. Maar kennis is macht, namelijk de macht om nieuwe wegen in te slaan door kennis en inzicht te verwerven over hoe, wat en waarom betreffende het wereldgebeuren. Sommige mensen zijn reeds wakker en bewust en hoeven deze informatie niet nogmaals op te nemen, voor anderen kan dit juist de wekker zijn die hen oproept tot transformatie en actie.
Zowel de krachten van het licht als van het duister bereiken stilaan een kantelpunt, wat goed te merken is in ons eigen wezen en in de afspiegeling daarvan in de buitenwereld. Het ontwaken der mensheid en de ontmaskering van de duistere agenda gaan steeds sneller, maar ook de repressies, angstsystemen en manipulaties worden aan sneltempo doorgevoerd. 2012 is het beslissende jaar in de strijd om onze ziel (want dit alles is uiteindelijk een energetische oorlog bedoeld om onze gedachten, emoties en wilskracht te controleren en te manipuleren). Ieder individu staat dit jaar voor de volgende keuze: wakker en bewust worden, in kracht opstaan, weigeren om het systeem nog te steunen en volledige focus op de creatie van een nieuwe wereld en een nieuwe Mens... of blijven slapen in een slavenbestaan doorheen eindeloze reÔncarnatiecycli waarbij het bewustzijn afwisselend gevangen zit in de fysieke matrix tijdens het leven (3D) of in de astrale wereld na de dood (4D). Wanneer we de gruwel en manipulaties beginnen te doorzien, komen vaak gevoelens van angst en machteloosheid opzetten. Die zijn afkomstig van het ego. We dienen in te zien dat wij allen medeverantwoordelijk zijn voor de situatie op Aarde, want het duistere zit ook in iedere mens. Dat is goed nieuws, want het betekent ook dat we de kracht hebben het tij te keren, zowel in onszelf als in de buitenwereld. De 1% die de plak zwaait, kan nooit op tegen 99% ontwakende zielen. Als we de doemscenario's bekijken vanuit het eenheidsbewustzijn maakt die angst en moedeloosheid plaats voor creatieve oplossingen, onnoemelijke kracht, hoge morele waarden en grote liefde.

Opstaan of ondergaan.

Naar mijn mening is enerzijds bewuste actie nodig, namelijk burgerlijke ongehoorzaamheid door te weigeren nog langer het systeem te steunen en het spel van macht en competitie mee te spelen, maar in de plaats daarvan duidelijke en consequente keuzes te maken voor de vele oplossingen die voorhanden zijn. Non-coŲperatie dus, het systeem geweldloos en volledig platleggen, zoals Ghandi ooit India de onafhankelijkheid bracht. Anderzijds is ook het innerlijk werk belangrijk: meditatie, visualisatie en positief denken zijn heel nuttig en kunnen alvast bijdragen aan een vredevol hart ťn verhogen de eigen frequentie/trilling, wat een cruciale factor is om de matrix te ontstijgen. De vernietiging van lichaam en ziel en van natuur en planeet gaan ondertussen gewoon verder, vrijheden worden alsmaar meer ingeperkt en de controle neemt totalitaire vormen aan. Acties zoals globale meditaties zijn, hoewel waardevol, niet voldoende. Deze tijdfase op Aarde gaat over bewust en wakker worden voor wie je bent en voor wat er aan de hand is in de wereld, in de kosmos en in de astrale sferen ťn nadien consequent handelen.

Fear is a prison


Diana Leafe Christian, author of Finding Community

GEN-Europe Assembly at Keuruu Ecovillage

De wereld is gek geworden.

Wat is er eigenlijk aan de hand? Welke waanzinwereld houden wij (al dan niet bewust) in stand? Deze wereld der dualiteit neemt onderhand groteske vormen aan.

Menselijke normen en waarden en het gezonde verstand lijken danig verstoord, zoals steeds in de eindfase van een evolutietijdperk. Het nog langer volgen en gehoorzamen van de 'leiders' en miljardairs die dit allemaal plannen en uitvoeren, is totaal geen optie meer.


Ecovillage Tree (Ithaca, USA)

Ecodorpen en Permacultuur

Silence is a war crime.

Het doemscenario van de psychopaten die de macht op Aarde bezitten, wordt stap voor stap afgewerkt en uitgevoerd terwijl we als schapen toekijken en als slaven werken in de economische tredmolen. Misschien voor velen nu nog niet dadelijk zichtbaar in het dagdagelijkse bestaan in Vlaanderen/Nederland, maar steeds meer verregaande controlewetten worden in snel tempo doorgevoerd ( ESM, ACTA, PIPA, SOPA,...) en de Grieken weten ondertussen al hoe laat het is. Er is weinig echte weerstand omdat de grote massa gevangen zit in angst en hypotheken en gehersenspoeld wordt door de 'main stream media'. Staken, betogen, revoluties, geweld,...het heeft allemaal weinig zin. De enige oplossing en redding is het systeem niet langer voeden en al jouw energie uitsluitend geven aan de oplossingen en de nieuwe paradigma's. En wie nu zwijgt of niets doet of de kop in het zand steekt, is medeschuldig aan de instandhouding van het systeem en bedrijft een oorlogsmisdaad.
In het blogbericht Vrijheid?! staan al een pak mogelijke positieve acties. Hieronder volgen nog eens 10 ingrijpende acties om de crisis te counteren, mee te bouwen aan een nieuwe planeet en het bewustzijn te verruimen. Want de echte macht ligt niet bij de elite maar in ons eigen hart en een mogelijke weg naar vrijheid is: wakker worden, de soevereiniteit terugnemen en de eigen frequentie bewust verhogen. Alles is energie onderling verbonden in 'het veld' en het goede nieuws is dit: de energieŽn van Waarheid worden sterker en sterker met als gevolg dat het duistere ook steeds duidelijker en grimmiger wordt, zodat de mensheid heel duidelijk kan kiezen, want alles wat verborgen is komt nu in de openbaarheid. Het gevolg is dat de energieŽn van angst samen met de oude wereld zullen verdwijnen door de kracht van ontwakende Liefde en Licht. De sleutel is in te tunen op deze hogere frequenties en af te stemmen op de evolutionaire impuls/lichtgolf die ons zonnestelsel overspoelt.

Liefde brengt groei, angst brengt ziekte.

Het systeem en de machthebbers behouden de controle (al vele eeuwen lang) door angst in het bewustzijn te brengen, verdeeldheid te zaaien en leugens te verkondigen. Vanaf de geboorte, doorheen de kindertijd, de schooltijd en het hele leven als volwassene worden op alle mogelijke manieren angst gezaaid, angstverhalen verteld en foute ideeŽn in het bewustzijn gebracht. Angst om ziek te worden (farmacie, vaccinatie), angst om vergiftigd te worden (chemtrails, Monsanto,...), angst om een job te verliezen en arm te worden (groei- en geldeconomie), angst om iets verkeerd te doen (wetgeving), angst voor straf en hel (religie), angst voor God (kerken), angst om te sterven (foute wetenschap), angst voor een ander mens (vrijwel alle -ismen zoals racisme, Darwinisme,...), angst voor het ego (new age theorieŽn), angst voor de toekomst (2012 doemscenario's), enzovoort. Angst en leugens worden via de mediakanalen (tv, krant, tijdschrift, internet, film, muziek, boek,...) in de wereld en in het bewustzijn gebracht. Het doel is angstige mensen creŽren die makkelijk te controleren en te bewaken zijn. Angstige mensen zijn kneedbare en volgzame onderdanen die braafjes in de pas lopen omdat ze veiligheid en zekerheid verlangen. Angstige mensen lijken verlamd en in slaap en leven niet hun volledige potentieel. Angstige mensen stellen geen vragen en brengen het onrechtvaardige systeem niet in gevaar.
Maar een Mens is niet bedoeld om een volgzaam schaap te zijn en anderen te wantrouwen. Want een Mens (zonder angst) is vrij, krachtig, creatief, soeverein, mededogend, besluitvaardig, moedig, dankbaar,...en is in staat tot prachtige en mooie creaties en een zinvol leven vol vreugde en voldoening. Liefde en wijsheid is de weg van het hart om angst uit het bewustzijn te bannen. Kennis over de verborgen manipulaties en de ware oorsprong/bestemming van de Mens is de weg van het verstand om angst los te laten. Want angst is het voedsel van de onderdrukker. Neem het voedsel weg en de angstmatrix werkt niet meer. Geef ze niet langer jouw angst. Doorzie hun spelletjes en leugens en kies een ander spel waar de focus ligt op liefde, samenwerking en vertrouwen.

Het grote ontwaken breidt zich uit.

Wie van jullie is het ook zo moe om dit gekkensysteem te blijven voeden en gehoorzamen? Steeds meer Mensen ontwaken en kiezen burgerlijke ongehoorzaamheid om de uitbuiting en de wantoestanden te stoppen. Drie recente voorbeelden.
In Griekenland ontstaat de 'I don't pay' beweging die ook uitbreiding vindt naar andere landen. Mensen begrijpen steeds beter dat ze bedrogen worden en veel te veel betalen voor alles. De eisen zijn onder meer gratis (of goedkope) basisvoorzieningen, zoals in Marialeda, een Spaans dorpje waar een succesvolle combinatie van directe democratie en kleinschalige, lokale economie aan iedereen welzijn en overvloed brengt. De Griekse beweging wil dit bereiken via het drukkingmiddel van het weigeren te betalen voor allerlei voorzieningen. Andere eisen zijn een rechtvaardig politiek/economisch systeem zoals bvb. in IJsland, waar de burgers zelf het land besturen via referenda, een nieuwe grondwet hebben geschreven en alle zakenbanken buitengegooid en de bankiers in de gevangenis hebben gezet. Hulde en een actie die navolging verdient, want IJsland is ondertussen uit de crisis geraakt en heeft een stabiele economie.
Tweede voorbeeld gaat over het groeiend inzicht dat er twee verschillende rechtspersonen en rechtssystemen bestaan. Een Mens is niet gelijk aan een persoon. Een Mens is een natuurlijke entiteit (van vlees en bloed). Een persoon is een juridische entiteit. Feitelijk is de persoon een stroman of een handelsfictie, die eigendom is van de staat vanaf de geboorte. Het is mogelijk om de eigen soevereiniteit terug te claimen en dan ben je niet langer eigendom van de staat en dus ook niet verplicht de 'contracten' met de staat uit te voeren. Kijk voor meer uitleg hier of op de linkpagina bij soevereine Mens. En zo zijn er ook twee wetgevingen: de common law (gewoonterecht Ė burgerlijk recht) en het commerciŽle recht (gebaseerd op geld en winst). De eerste is Ďverplichtí op te volgen, de tweede niet ! Dit betekent dat dingen zoals boetes, verzekeringen, deurwaarders,Öenkel afhangen van jouw toestemming en niet kunnen afgedwongen worden. In de volgende video wordt gepoogd een Iers gezin met een deurwaardersbevel uit hun huis te wijzenÖmaar er is blijkbaar iemand die de wet heel goed kentÖ. In de middeleeuwen werd de baljuw die onterecht geld en goederen kwam eisen weggejaagd met de hooivork, tegenwoordig gebruiken wakkere burgers hun kennis om het systeem te ontmaskeren. Bekijk eerst een inleiding en dan de video.
In het derde voorbeeld begint Johan Oldenkamp de strijd tegen de Ďverplichteí zorgverzekering (vergelijkbaar met het ziekenfonds in BelgiŽ) die hij weigert te betalen. Binnenkort komt de deurwaarder bij hem op bezoek. Er loopt ook een oproep tot demonstratie wanneer de deurwaarder komt. Het is de keuze om zelf volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid en de farmaceutische/vaccinatie maffia en de ziekte-industrie niet langer te steunen. Het hele ziekenzorgsysteem streeft niet naar heling en genezing, maar enkel naar verzorging. En bovendien komen er steeds meer zieken bij, wat aantoont dat het gebaseerd is op fraude, want de hele ziekenzorgsector is geÔnfiltreerd door de farmacie bedrijven. Johan weigert zijn zorgverzekering te betalen en legt uit waarom en motiveert zijn keuze tot deze verzetsdaad.
Deze drie voorbeelden tonen aan dat de Mensen hun kracht terugnemen en als echte helden de wantoestanden ontmaskeren en niet langer wensen te steunen. Dit is een beweging die niet te stuiten is, want Mensen worden wakkere leiders en verlaten hun slavenbestaan door hun ketenen te breken met het zwaard der waarheid.

If your friends think you have lost your mind, then you are probably in a good space.


Ecovillage Crystal Waters (Queensland, AustraliŽ)

A New We: Tamera (Portugal)

The next Buddha will not take the form of an individual.
The next Buddha may take the form of a community; a community practising understanding and loving kindness, a community practicing mindful living.
This may be the most important thing we can do for the survival of the earth.

Thich Nhat Hanh

Transition is fun, let's create a new world.

Om dit hele betoog ook in 1 zin te zeggen: laat de oude wereld los, laat het oude ego los, laat alle angst los, laat het oude verhaal los wat je steeds blijft vertellen aan jezelf en verwelkom je mooie, ware en liefdevolle Zelf en de nieuwe wereld. En de kortste weg is de weg van het hart (liefde) en de weigering de oude wereld nog verder te steunen (actie). Geef liever volop energie aan de vele oplossingen. En er zijn momenteel zo veel schitterende oplossingen en alternatieven beschikbaar voor alle grote thema's waar de mensheid mee te kampen heeft (economie, energie, geld, klimaat, armoede, oorlog, milieu,...), dat het compleet onbegrijpelijk, gestoord, dwaas en kortzichtig is om ze niet volop te steunen en te stimuleren. Eerst was het nodig de ware toedracht van het machtsspel op Aarde te ontsluieren zodat bewustwording mogelijk werd. Nu bij velen het plaatje duidelijk is, komt de volgende stap: volledig breken met de instortende systemen en uitsluitend focussen op de oplossingen en nieuwe paradigma's. Onderstaande acties kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan, maar er zijn nog veel meer mogelijke acties.
Nog meer tips? Kijk hier: 100 ways to elevate your consciousness waarvan een deel vertaald werd door de mensen van 'worden wij wakker': Groeien in bewustzijn in 33 stappen.

All the acts of our daily lives, must become sun-like, that is to say, luminous, warm and life-giving.

O.M. Aivanhov


Findhorn Ecovillage (Moray, Schotland)

Dancing Rabbit (Missouri, USA)

If you want to awaken all of humanity, then awaken all of yourself.
If you want to eliminate the suffering in the world, then eliminate all that is dark and negative in yourself.
Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self-transformation.

Lao Tzu

De zin van het leven? Dat zijn we zelf!

Waarom? Waarom is de wereld zoals hij is: een plaats van strijd, competitie, egoÔsme, slavernij en angst met hier en daar (steeds meer) lichtsprankeltjes liefde en broederschap? Waarom regeert afgod geld over wereld en mens en niet bvb. schoonheid? Is deze wereld de creatie van vele eeuwen feodale en imperialistische overheersing der elite families? Of ligt de 'schuld' bij de eigen keuzes, overtuigingen en geloofssystemen van ieder individu, ingeprent door malafide heersers? De Aarde kan makkelijk en eenvoudig een paradijs zijn waar ieder wezen in overvloed en geluk harmonieus samenleeft. Schenk ieder gezin 1 hectare grond waar ze de basisrechten zelf kunnen voorzien: onderdak, voedsel, water en energie. Op organische wijze ontstaan dan nederzettingen waar het vijfde basisrecht zich ontwikkelt: educatie. Alles is nu voorhanden om een prachtige, rechtvaardige en vredevolle wereld te creŽren. Niettegenstaande de propaganda machine der machtselite op volle toeren draait terwijl nieuwe oorlogen, crisissen en terreurdaden vele Mensen verlammen en vertwijfelen, toch hebben wij de macht het tij te keren en een nieuw spel te spelen. De strijd om onze toekomst en onze vrijheid wordt niet uitgevochten op straat, op tv, op internet of in oorlogsgebieden, maar wel diep in ons eigen hart waar eenieder een cruciale keuze dient te maken en een transformerende beslissing moet nemen. Het leven op Aarde is een toneelspel en we zijn zowel schrijver, regisseur en acteur in onze eigen tragikomedie. Het toneelspel heet: ontdek wie je bent! De apotheose komt eraan. De 'bad guys' spelen hun rol verbluffend goed, zo levensecht dat we geloven in hun illusies en complotten. De laatste acte is nu begonnen, de ontmaskering en ontknoping volop aan de gang en de herinnering aan wie we echt zijn, ontwaakt in ons wezen. Als een bloem die ontluikt door de warmte van de zon, zo ontdekken we nu wie we werkelijk zijn door het groeiend licht van bewustzijn. Gebruik je innerlijke kracht en maak de juiste keuze, kies een nieuw pad, schrijf een beter verhaal, speel een ander spel...met veel humor en een happy end. En bereid je voor op het komende vervolgverhaal in deze eeuwige kosmische speeltuin: hoe wordt ik een engel van wijsheid en liefde.

De kracht van Anastasia.

Ook Anastasia is op de hoogte van de manipulaties en plannen der 'duistere' machten. Maar zij blijft ten allen tijde de focus bewaren op de oplossingen en gaat niet mee in het doemdenken en de negatieve beeldenstroom. Ze kent de uitdagingen en moeilijkheden op Aarde en weet daardoor ook te wijzen op mogelijke alternatieven. Dit doet ze via de wetenschap der verbeelding, een techniek die wij allemaal kunnen toepassen. De sleutel is altijd te blijven focussen op de droom, de intentie en het beeld van jouw creatie ťn jouw droom in harmonie te brengen met de Universele wetten/waarheid/Bronenergie. Dan kan succes niet uitblijven. Dit weten de duistere machten ook, vandaar dat hun 'main stream media' ons voortdurend angst, geweld en ellende voorschotelen, waar heel wat mensen ook geloof aan hechten en aldus bevestigen en bestendigen. Ze weten dat iedere Mens het vermogen heeft te creŽren via gedachtekracht. Ze weten dat onze dromen en verlangens werkelijkheid worden indien we de creatietechnieken toepassen. Hun doel is controle over onze dromen, gedachten en emoties en de gebruikte methoden om hun doelen te bereiken zijn angst, leugens en bewaking.
Stel je voor dat de media vanaf morgen uitsluitend nog positieve berichten lanceert waarin oplossingen als permacultuur, lokale productie, complementaire munten, resource based economy, enz. besproken worden en stel je voor dat alle films, muziek, educatie,...de creatiekracht, liefde en eenheid van de mensheid benadrukken. Dan is er op ťťn maand tijd een nieuwe wereld. Ook het omgekeerde is waar. Mocht de mensheid haar frequentie verhogen tot het niveau waar onvoorwaardelijke liefde en Universele waarheid zich bevindt, dan verandert de wereld ogenblikkelijk in een paradijs. Want materie volgt energie en realiteit volgt intentie. Beide wegen staan open: transitie vanaf het fysieke niveau door nieuwe keuzes en positieve acties enerzijds en transformatie vanaf het geestelijke niveau door de verbinding te maken met de liefde en waarheid in en via het hart anderzijds. Wellicht is 2012 het jaar waarin beide wegen samenkomen en de mensheid een bewustzijnssprong laten maken.

De terugkeer van het Licht.

26.000 jaar geleden vond een krachtige explosie plaats in het Zwarte Gat in het hartcentrum van onze Melkweg (Hunab Ku). Daarbij kwam een immense hoeveelheid energie vrij die zich aan lichtsnelheid doorheen de kosmos beweegt en op 23/12/2012 onze zon zal bereiken. Deze magnetische energiegolf is heel krachtig en geladen met informatie en in staat DNA te vernieuwen en de evolutie een nieuwe sterke impuls te geven. Volgens sommigen zal het contact tussen dit krachtveld en onze zon deze laatste transformeren tot een gele reus en enkele maanden later in een rode dwerg, wat alle fysieke leven zal wegvagen want de temperatuur op Aarde stijgt dan tot 2.000 graden (van klimaatopwarming gesproken!). In dit scenario wordt de Aarde dan een ster en zal het fysieke 3D leven overgaan naar een volgende evolutiefase. Evenwel, volgens mij wacht ons geen (fysieke) vernietiging, maar is deze lichtgolf de vernieuwende energie waar Anastasia in boek 5 over spreekt. Deze energiegolf is informatie rechtstreeks afkomstig van de LevensBron in onze Melkweg en is in staat het bewustzijn te verruimen tot kosmische dimensies. Die nieuwe energie waar Anastasia over praat en die ons volop zal treffen op het einde van het jaar, ondersteunt de impuls voor een nieuwe realiteit, de aanzet tot een nieuw tijdperk, een millennium van vrede en harmonie. Het mooie is dat wijzelf deze energie genereren en ook zijn ! En nog mooier is dat steeds meer Mensen ontwaken voor deze energie. We kijken anders tegen de dingen aan, we zien met dezelfde ogen, maar met een nieuw bewustzijn. Met een groter vermogen tot liefhebben. Een 'Ruimte van Liefde' is dan het medium, het veld waar deze nieuwe energie geboren wordt, werkzaam is en steeds krachtiger wordt. Het is een energie die werkt en weeft in het gebied waar we bewust zijn van onze eenheid, dus in een hogere dimensie dan de wereld der dualiteit, afscheiding en ego waar velen in verstrikt zitten. Wij zelf zijn volledig verantwoordelijk voor ons leven, ons geluk en onze toekomst. We zijn vrij en het zijn onze eigen oordelen die bepalen wat onze volgende creatie, onze volgende ervaring zal zijn. Het laatste Oordeel, de shift, de scheiding tussen goed (wakker en bewust) en kwaad (slapend en onwetend) vindt nu op dit moment plaats en wordt door onszelf voltrokken. Zonder oordelende God, noch hemel en hel, maar hier en nu op Aarde en uitsluitend door onze eigen keuzes.

Wie durft?

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Een oeroude wijsheid, toegeschreven aan Boeddha, en wellicht de meest eenvoudige en kortste weg naar een nieuw leven voor jezelf en bij uitbreiding naar een nieuwe samenleving. Hoe kan de wereld veranderen als we allemaal hetzelfde blijven doen en denken? En wanneer mensen veranderen...dan verandert alles, want wij zijn de schepping! We zijn geestelijke wezens op reis in de oneindige velden van bewustzijn. Het lichaam is ons ruimtepak om hier op de fysieke Aarde ervaringen te beleven en creatie te oefenen. Afwachten is uitstellen en de boot missen. Wij zelf zijn diegene waarop we wachten en enkel bewust worden van wie jij in werkelijkheid bent, zal een ware innerlijke (r)evolutiesprong ontketenen.
Ascensie is de energiegolf die ons wakker schud uit de droomslaap. Ascensie is de nieuwe wereld vormgeven 24 op 7. Ascensie is liefde beginnen voelen voor jezelf, voor moeder Aarde en voor alle medebewoners. Ascensie is bewust worden van je spirituele essentie. Ascensie is de dimensie van samenwerking, vreugde en overvloed binnengaan.
Wie durft de oude systemen loslaten zodat het nieuwe kan ontspruiten? Wie durft geld, tijd en energie investeren in de ecodorpen? Wie durft te kiezen voor een eenvoudig, zinvol en zelfvoorzienend leven? Wie durft het aan om een vrije en soevereine Mens te worden? Wie durft zijn innerlijk Licht in alle glorie te laten schijnen?
Wees de zandkorrel die de machine tot stilstand brengt! De tijd is NU, de plaats is HIER en die Mens ben JIJ!

Veel inzicht, goede moed, mooie dromen, diepe vreugde en een bevrijdende herinnering wens ik jullie.

The secret of happiness is freedom, and the secret of freedom is courage.


Ecovillage Pioneers

O.U.R. Ecovillage (Shawnigan Lake, Canada)

From slave to Human.
YOU are the one to change the world!
Starve the system and become Free.

© Rivendell Village

Tweet