Visie

A vision is not just a picture of what could be;
it is an appeal to our better selves, a call to become something more.

Rosabeth Moss Kanter

Een duidelijke en helder geformuleerde visie is een niet te onderschatten peiler die magische en scheppende krachten in zich draagt.
Het opgebouwde beeld, de toekomstdroom, het volledige concept (in eerste instantie slechts energetisch bestaand als een gedachte),
zal uiteindelijk (gevisualiseerd door een gezamenlijk gedragen visie), onvermijdelijk tot werkelijkheid worden.
De visie speelt daarin de rol van dragende structuur, een levend en levenwekkend organisme.
Een aardende grondtekst die ideeën verankert in materie. Een omkadering om chaos tot kosmos, om wanorde tot orde te brengen.
Deze visie kan verschillende elementen en onderdelen omvatten die door onderling overleg en samenspraak tot een werkbaar model uitgroeien.
Namelijk:

Het globale kernthema en de overkoepelende visie
Subvisies, uitgangspunten en doelstellingen
Statuten en gemeenschappelijke grond
Ondernemingsplan en financieel dossier
Huishoudreglement
Werkgroepen en procedures

Het vraagt heel wat overleg, communicatie, denkwerk en reflectie om gezamenlijk tot een degelijke, werkbare en impulserende visie te komen, waar de gemeenschap als geheel en iedere bewoner individueel, zich voor wil engageren. Tijdens de voorbereidingsfase dient iedere deelnemer ernstig en diepgaand stil te staan bij zijn eigen drijfveren om aan te sluiten bij een gemeenschap en mee te werken aan een bepaald project. Welke verwachtingen leven er, welke dromen worden gekoesterd, welke waarden zijn belangrijk, welke mensen kunnen aansluiten, hoe sterk is de overtuiging om daadwerkelijk ecologisch te leven en zelfvoorzienend te worden, hoe wordt dit het beste verwezenlijkt, hoe belangrijk zijn onderwijs en spiritualiteit, hoe worden financiële uitdagingen geregeld,… De antwoorden en visies zullen per individu verschillen. De volgende stap is dan samen praten en beslissen tot er eensgezindheid is bereikt over een gezamenlijke visie die gedragen wordt door de gehele gemeenschap.
De bijdrages op deze website zijn een eerste grondslag om tot een inspirerende en voldragen visie te komen. De uiteindelijke, definitieve versie zal ontstaan door samenspraak en samen denken van de kernleden.

Andere inspirerende voorbeelden:

Ecodorp Rivendell, een eerste aanzet tot een overkoepelende visie uit 2006 (Pdf - 10 pag.)
Findhorn Gemeenschappelijke Grond (Pdf – 2 pag.)
De Visie van Ecolonie, een leefgemeenschap in Noord Frankrijk (Word - 13 pag.)

Niets is krachtiger dan een idee waarvoor de tijd gekomen is.

De gezamenlijke visie neergeschreven in verschillende documenten en door iedere deelnemer gekend en aanvaard:

De visie documenten bevatten volgende onderdelen die elkaar aanvullen en overlappen:

Kernvisie van Rivendell uit 2007

Een individuele ruimte van liefde creëren
binnen een ecologische, zelfdragende gemeenschap
in harmonie met de natuur en de kosmische wetten.

Structuur versus vrijheid

Een vooraf opgestelde en volledig uitgewerkte visie, compleet met leefregels en huishoudreglement, kan evenwel ook als een te beperkende structuur ervaren worden die alle dynamiek en creativiteit uit een gemeenschap wegneemt. Anderzijds leidt een gebrek aan een heldere visie en duidelijke afspraken tot verwarring, chaos en frustratie. De kunst is een evenwicht te vinden binnen het spanningsveld van deze twee polen: vrijheid/openheid en omkadering/begrenzing. Het is ook belangrijk een onderscheid te maken tussen de visie (het gezamelijke doel en de uitgangspunten) en de sociale structuur (leefregels en reglement).
Een visie kan welomlijnd en blijvend zijn, terwijl het sociale aspect meer organisch en aanpasbaar is naargelang de omstandigheden en de evolutie van de gemeenschap.

Dit is een fragment uit een onderdeel van de visie (huishoudreglement) van leefgemeenschap Ecolonie ter verduidelijking.

"Dit huishoudelijk reglement is meer dan een opsomming van regels (geboden, verboden, aanwijzingen), zoals we dit gewoonlijk kennen. Dit reglement is geen recept voor het construeren van een gemeenschap, maar levert daar slechts de basisvoorwaarden voor.
De ware gemeenschap is tenslotte een gave, en niet iets wat je fabriceert. De gemeenschap doet zich voor daar waar de omgeving er rijp voor is. Het huishoudelijk reglement is een momentopname van een organisch proces; een samenvatting van een wijze van denken die, gebaseerd op de Ecoloniegeschiedenis (sinds 1989), die zich sinds 1999 nadrukkelijker aan het uitkristalliseren is.
Het is samengesteld uit elementen uit de visie en de concrete vertaling daarvan in overwegingen, beschouwingen en regels.
Dit reglement ontstaat op het snijpunt van twee denkwijzen, die zich op paradoxale wijze tot elkaar verhouden. Enerzijds is daar de behoefte en het inzicht om alles open te laten, zo weinig mogelijk vast te leggen, te luisteren naar en mee te bewegen met wat zich aandient, anderzijds is er de behoefte aan continuïteit.
Dit laatste vraagt om begrenzing en om vastlegging. Tenslotte is het om verschillende redenen zinvol om te weten welke afspraken er gemaakt zijn en om elkaar daarop te kunnen aanspreken. Dat voorkomt chaos en willekeur, de negatieve variant van te veel beweging.
Maar de vraag is: hoever gaan we daarin? Want heeft vastlegging in b.v. regels ook niet te maken met onze eigen onzekerheden en angsten? Daar tegenover stimuleert spontaniteit en het onverwachte, het grensoverschrijdende, ook weer de creativiteit. Staat het streven naar continuïteit niet haaks op de scheppende krachten? Hoe verhouden zich de dynamische kwaliteit en de statische kwaliteit tot elkaar? Duidelijk is dat het één niet zonder het andere kan. Dit elementaire, structurele spanningsveld is onvermijdelijk, en de motor achter nieuwe ontwikkelingen. Zonder spanning immers geen beweging.
Pioniers / initiatiefnemers hebben meestal meer affiniteit met de dynamische kwaliteit en willen vaak hun dadendrang niet belemmerd weten door regels, terwijl degenen die hun gedrag meer baseren op statische kwaliteit meer zekerheden verlangen. Het een is niet beter dan het andere, het is echter aan de gemeenschap om zich bewust te zijn van dit krachtenveld en het als een kunst te zien om, in samenhang met de steeds veranderende omstandigheden, die balans te zoeken die recht doet aan het moment; en aan de visie en beide genoemde polen."

Vision without action is a dream.
Action without vision is simply passing the time.
Action with Vision is making a positive difference.

Joel Barker

Fundamenten

Een meer uitgebreid overzicht van de administratieve en bestuurlijke structuur

Drie theoretische grondpeilers vormen het stevige fundament onder de conceptuele ideeën en droombeelden van de bewoners. Via samenspraak en overleg worden ze stapsgewijs ingevuld, genotuleerd en aanvaard. Sommige overeenkomsten en besluiten zijn vaststaande en solide vertrekpunten, andere afspraken en reglementen blijven altijd flexibel en bespreekbaar.

Principieel Fundament

Financieel Fundament

Sociaal Fundament


Credo

Ik droom de mooiste planeet met de hoogste staat van geluk tot leven.
Ik denk de zuiverste ideëen die diepe vreugde in alle harten tovert.
Ik spreek de woorden die grenzen verleggen en poorten naar vrijheid openen.
Ik doe enkel nog wat de éénheid van allen bevordert en de harmonie terugbrengt.
Ik dans elke dag want ik vier het mysterie van leven en bewust worden.
Ik lach vaak want ik ben een onschuldig kind door Vader gekoesterd en beschermd.
Ik zing vele dankliederen op mijn wonderlijke weg naar een glorieuze thuishemel.
Ik omhels de liefde in mezelf als de enige bron van waarheid.
Ik ben Goddelijk zaad uit de schoot van de Schepper ontluikend tot het mooiste wezen.
Ik ben leven, ongeboren en onsterfelijk, de kracht in elk universum.
Ik ben bewustzijn, op reis in vele dimensies om te ervaren en te spelen.
Ik ben stralend licht, helder en warm, als een zon die duisternis verdrijft.

Ik hou onvoorwaardelijk van al wat is, altijd en overal.

© Rivendell Village