Visie

Liefde Is
Al Wat Is.

Afgestemd op universele ware wijsheid en natuurlijke cycli
leven wij in bewuste eenheid met de natuur
een harmonische crealiteit.

De onbenoembare essentie van het leven is niet in tekst te vangen.
Uit alle tijden en tradities komen vele woorden en symbolen die pogen deze essentie te omschrijven.

Eenheid - Liefde - Zijn - God - Harmonie - Volledigheid - Heel_Al_Heel - Nu - Mysterie - Grote Geest - Tao - Vreugde - Vrijheid - Kin

Vanuit deze onuitputtelijke en onstuitbare Bron stroomt een levensrivier van kracht, energie en inspiratie de wereld in.

Een droom in 7 kernzinnen


Ecologisch samenleven in harmonie met de natuur en vanuit een diep respect voor alle leven.
Een ruimte van liefde creëren op een eigen familiedomein.
Streven naar een zo groot mogelijke vorm van zelfvoorziening en autonomie.
Een harmonieuze dorpsgemeenschap uitbouwen waar ieder de vrijheid krijgt om in zijn kracht te staan en zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Een duurzame levensstijl hanteren die Moeder Aarde en al haar bewoners respecteert.
Een nieuwe educatie die zichzelf ontwikkelt door onze manier van samenleven, met als basis de Universele Waarheid die leeft in iedere ziel.
Een bewuste keuze voor gezondheid, zuiverheid, eenvoud, essentie, vrede en vreugde.

Bovenstaande bronvisie en kernzinnen dienen als basis en vertrekpunt. Ze vormen de dragende omkadering van Rivendell Village.
Hoe we deze verbinding en éénheid met de liefdesbron beleven en uitdragen voltrekt zich in een steeds evoluerend proces afhankelijk van mensen, situaties en tijdsgeest.

Visie

De creatie van een wereld waar alle Mensen gelukkig zijn en in harmonie leven met elkaar en met de natuur.

Missie

Het creëren van een samenleving waar ieder Mens de mogelijkheid krijgt om te leven op een eigen stuk land (familiedomein).
Het verspreiden en toepassen van inzichten en technieken
die het ecologisch en duurzaam behoederschap van een familiedomein mogelijk maken,
die het bereiken van volledige zelfredzaamheid en autonomie dichterbij brengen
en die een gemeenschap creëren waar in respect en liefde voor elkaar en de natuur wordt samen geleefd.

Doel

De bedoeling is kleinschalige leef-, werk- en woongemeenschappen van gelijkgestemde Mensen te realiseren
waar alle ontplooide activiteiten zich harmonieus verhouden tot de omgeving zodat ze op geen enkele manier schade berokkenen
en een duurzame evolutie tot vele generaties ver ondersteunen.
Deze gemeenschappen organiseren zich in familiedomein dorpen met onderstaande kenmerken.

Kenmerken

De kenmerken van een familie domein dorp.

Ruimte van Liefde

De krachtigste energie in het Universum is de energie van Zuivere Liefde

Het levende hart en centrum van het ecodorp is een Ruimte van Liefde, een energetisch krachtveld opgebouwd door de bewoners. Niet enkel in het eigen hart en op het familiedomein kan namelijk een Ruimte van Liefde gecreëerd en geactiveerd worden, bij uitbreiding en ondersteuning door voldoende Mensen omvat dit licht/liefdesveld de hele dorpsgemeenschap, de regio, het land en tenslotte de planeet. Een Ruimte van Liefde opent een kanaal naar andere ervaringsdimensies, vergemakkelijkt de verbinding met de eigen Essentie, met andere wezens en met de Schepper en manifesteert een hoger trillingsveld. Een Ruimte van Liefde is een ideale omgeving om elkaar in harmonie, vrede en respect te ontmoeten, de creativiteit aan te wakkeren en tot heling van zichzelf en anderen te komen. Er zijn verschillende methoden om een Ruimte van Liefde te creëren. Het openen van het hart en de chakra's in combinatie met muziek en beweging is er één van, zoals te zien is in dit filmpje. Het belangrijkste blijft ten allen tijde de intentie en de verbinding waaruit iets ontstaat en gecreëerd wordt. Een optimale Ruimte van Liefde (en leefgemeenschap) ontstaan uit de intentie om iedereen geluk, vrede, harmonie en heling te brengen en om een mooie wereld tot aanschijn te dromen vanuit verbinding met de Schepper.

Ecodorp

Creating a new culture of living peacefully with each other and the planet is our number one need.

Een ecodorp is een op mensenmaat gesneden en autonoom functionerende nederzetting waar alle nodige faciliteiten aanwezig zijn om een duurzame, leefbare en harmonieuze samenleving te ondersteunen. Centraal en/of verspreid in het ecodorp bevinden zich een aantal gemeenschappelijke gebouwen en gebieden waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden en waar goederen, diensten en ervaringen gedeeld kunnen worden (zoals winkel, wasplaats, auto, materiaal, feestzaal, school, keuken, zwemmeer, amfitheater,…). De bewoners (bvb. een gezin, familie, partners, individuen,…) wonen in een ecovoudige woning op een eigen stukje grond verspreid over het ecodorp. De aanleg en het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen en de openbare wegen wordt gezamenlijk gedaan. De drijfveer die de bewoners samen verbindt zijn onder meer het streven naar een ecologische levenswijze waarin een grote mate van zelfvoorziening centraal staat; het delen met elkaar van kennis, creativiteit en passies en een keuze om te leven vanuit het hart en in verbinding met de eigen Essentie en met al wat is. Bewust ecologisch leven houdt onder meer in: recycleren, groene energie, waterzuivering, afvalbeheer, het gebruik van natuurlijke materialen, het streven naar een energie neutrale levensstijl,...

Familie domein

De verlossing uit de impasse waarin de planeet en de mensheid zijn terechtgekomen, ligt in de creatie van een ‘Ruimte van Liefde’ op een eigen hectare,
waar je levende voeding teelt en het contact met de wijsheid van de natuur en de Bron in jezelf kunt herstellen.

Iedere bewonersgroep verwerft door toetreding tot de gemeenschap een stuk grond ter grootte van ongeveer 1 hectare als onverkoopbaar eigendom. Dit familiedomein en haar opbrengsten zijn vrij van interne belastingen en overerfbaar voor nakomelingen. Bij gebrek aan opvolging keert de grond terug naar de gemeenschap. Er is berekend dat een hectare (vruchtbare) grond op eenvoudige wijze kan voorzien in de jaarlijkse voedselbehoefte van zeven personen waardoor de afhankelijkheid van dure warenhuisaankopen en vervuilende distributiesystemen niet langer nodig is. Een woongemeenschap bestaande uit familiedomeinen is vrij nieuw, maar bezit enkele voordelen en troeven die cruciaal zijn. Het combineert het beste uit twee werelden: namelijk vrijheid, ruimte, natuur en privacy enerzijds en samenwerking, verbinding en vriendschap anderzijds. Dit alles gegrondvest in ecologie, eenvoud en spiritualiteit. Zo’n ecodorp kan zowel een kleinschalig project zijn (tussen 10 en 20 familie domeinen) als een echt dorp (200 gezinnen). De familiedomeinen worden afgezoomd met een levende omheining (struiken en bomen) en kunnen naast de ecologische woning kleine biotoopjes bevatten zoals bos, boomgaard, waterpartij, groentetuin, bloemenpracht en kruidentuin. Ongeveer een derde van het familiedomein bestaat uit bos en bomen die zorgen voor zuurstof, brandstof, voedsel, dierenwoonplaatsen, beschutting en bouwmateriaal.

Autarkie

Personal freedom is impossible without economic freedom.

Autarkie betekent (economische) onafhankelijkheid door het streven naar lokale zelfvoorziening en autonomie op vlak van voeding, energie, water, huisvesting, afvalverwerking, (kruiden) geneesmiddelen, kledij, enz. Dit brengt de verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de individuele impact op de planeet terug bij de persoon zelf. Bovendien betekent zelfredzaamheid en autonomie een onschatbare verlichting voor het zwaar geteisterde milieu en de voortdurende vervuiling door dure transporten. Een derde aspect is de vrijheid die herwonnen wordt en een grotere overlevingskans biedt bij klimatologische rampen en economische terugval. Enkele methodes om autarkie en zelfredzaamheid te bereiken zijn permacultuur, bostuinieren, passieve woningen, hernieuwbare energiebronnen, wateropvang,...

Permacultuur

Permaculture offers a radical approach to food production and urban renewal, water, energy and pollution.
It integrates ecology, landscape, organic gardening, architecture and agro-forestry in creating a rich and sustainable way of living.

Zowel de eigen hectares als alle gemeenschappelijke gebieden op het ecodorp worden bewerkt en verzorgd door een gecombineerde toepassing van permacultuur en bostuinier principes. De kracht van beide systemen ligt in het samenwerken met de natuur (in plaats van ertegenin) waardoor een duurzaam, productief en efficiënt eco biotoop kan ontstaan. Het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest, gifstoffen, sproeimiddelen) en genetisch gemodificeerde gewassen wordt volstrekt afgewezen. Permacultuur beoogt een functioneel ecosysteem rond de habitat van een mens te ontwerpen met als doel alle menselijke behoeften in te vullen, samen te werken met de natuur en een duurzame relatie op te bouwen met de Aarde. Bostuinieren is een schitterende methode om zelfvoorziening en overvloed dichterbij te brengen. Het vergt een lage tijd en energie input en levert een constante bron van gezond en krachtig voedsel. Op een gedeelte van de eigen hectare kan een bos aangelegd worden van allerlei fruit- en notenbomen, kleine struiken en grondbedekkende planten. Deze natuurlijke en bosrijke omgeving kunnen we combineren met de aanplant van typische permacultuur planten. Dit zijn meestal doorlevende, vaste planten of zich zelf uitzaaiende gewassen. Zo verdwijnt ook de noodzaak om ieder jaar opnieuw te zaaien en planten. Een tweede voordeel is het gevarieerde toepassingsgebied van deze planten omdat ze verschillende functies vervullen in de tuin (voedselbron, geneesmiddel, groenbemester, bouwmateriaal, brandstof,...). Vaste planten brengen ook minder bodemverstoring, leveren een vroegere oogst en hebben minder last van plagen. Ook bij de aankoop van zaden kunnen we kiezen voor alternatieve (sterkere) en oude (ziektevrije) rassen. Na een tijd doet de natuur en het ontstane biotoop alle werk voor ons en hoeven we enkel nog te oogsten en de overvloed te delen met wie dit wenst of eventueel te ruilen en verhandelen.

Ecologische huisvesting

In terms of green building, we need to reframe the question to:
how much does it cost your city not to have a green building policy.

Iedere bewoner kan zelf met natuurlijke, lokale en/of gerecycleerde materialen een ecovoudige woning (ecologisch en eenvoudig) bouwen op zijn familiedomein. Drie mogelijkheden voor ‘groene’ huisvesting zijn bvb. een earthship, een lemen huis en een yurt. Een earthship is een eigenhandig te bouwen, autonoom en zelfvoorzienend woonhuis opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Het voorziet zichzelf van energie door zonnepanelen en windmolens; van water door opvang en zuivering van de regen; van warmte door geothermische massa en verzorgt zelf de afvalverwerking. Het is het ultieme passieve huis waarbij ook nog gekozen wordt om afgedankte materialen te hergebruiken als bouwmateriaal. Een lemen huis wordt gebouwd met lokale aarde en is duurzaam, goedkoop, warm, natuurlijk en uit zichzelf vocht- en temperatuur regulerend. Het bouwmateriaal is niet giftig en ten allen tijde opnieuw recycleerbaar (aarde). Door middel van zonnepanelen kan het zichzelf van energie voorzien. Een yurt of ger is een Mongoolse leef- en woontent die makkelijk transporteerbaar is en eenvoudig en essentieel wooncomfort biedt. Deze drie woonmodellen brengen het bezit van een eigen woning (financieel en qua zelfbouw) binnen het bereik van iedere dorpsbewoner. Andere ecologische woningen zijn strobalenhuis, boomhut, blokhut, hobbithuis,... Zie ook de huisvesting pagina. Met hulp van vrienden en familie kan de woning zelf gebouwd worden, wat erg bevredigend is. Bovendien zijn ze volledig autonoom (off-grid) door het zich loskoppelen van de bestaande (sterk vervuilende en dure) infrastructuur (elektriciteitsnet, waterleiding, riolering, transport).

Hernieuwbare energie

Free energy will promulgate a forward leap in human progress akin to the discovery of fire.
It will bring the dawn of an entirely new civilization -- one based on freedom and abundance.

In het ecodorp wordt, zowel op het eigen familiedomein als in de gemeenschappelijke gebouwen, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, groene energieproductie, zoals zon, wind, aarde of water energiebronnen. Daarnaast worden vrije energie technieken en toestellen ontwikkeld en toegepast zoals de onuitputtelijke en niet-vervuilende stralingsenergie van Nikola Tesla, permanente magneten en superefficiënte elektrolyse. Dit betekent dat de afhankelijkheid van de huidige vervuilende en gevaarlijke energiebronnen (kolen, gas, olie, kernenergie) verdwijnt en er quasi gratis vrije energie ten goede kan komen aan iedereen.

Creativiteit

De zin van het leven:
Co-creëren met de Vader, de schepping voortzetten en vreugde vinden in het aanschouwen ervan.

De impuls tot creativiteit komt vanuit je eigen passie en verlangen, je eigen gaven en talenten. Je brengt iets in de wereld en maakt hem daardoor rijker en vollediger. Niet omdat je moet of ertoe verplicht bent, maar omdat het je vreugde schenkt om jouw droom tot werkelijkheid te creëren. Omdat het je voldoening brengt te doen wat je graag doet. Omdat je verlangt om je talenten te vermeerderen en ze te delen met iedereen. Automatisch ontstaat dan een uitwisseling van energie. Dat kan zowel financiële opbrengst zijn, als ruilhandel of andere vormen van wisselwerking. Op het ecodorp kunnen creatieve groepen ontstaan van individuen of enkele mensen samen die hun droom tot leven wekken. Voorbeelden: voedingsproducten, artisanale kaasmakerij, bakkerij, kruidenverwerking, arboretum, theehuis, handwerk, massage, wellness, ecotoerisme, kunst,… Dit betekent zowel een verrijking voor de gemeenschap als een individuele inkomstenbron van geld of ruilmiddel. Omdat er geen verplichting is tot deelname aan een of andere groep, blijft de motivatie ook altijd zuiver en de verantwoordelijkheid en vrijheid optimaal.

Educatie

Education is a wonderful thing,
provided you always remember that nothing worth knowing can ever be taught.

Nu de mensheid steeds bewuster wordt van zijn ware natuur als spiritueel wezen en oude voorbijgestreefde paradigma’s in snel tempo verdwijnen en nu ook het inzicht groeit dat alles verbonden is met elkaar en wij, volgens de kwantum fysica, zelf onze realiteit meescheppen, nu zijn ook nieuwe vormen van educatie hoogstnoodzakelijk. De courante, huidige onderwijssystemen richten zich vooral op cognitieve kennis, competitie, conditionering, presteren en uniformiteit. Deze onnatuurlijke en eenzijdige aanpak maakt de ziel en creativiteit dood en de kinderen school- en levensmoe. Ziele-educatie daarentegen biedt de mogelijkheid om verantwoordelijkheid en vrijheid, creativiteit en fantasie, spel en passie in de mens terug wakker maken. Een educatie die aandacht schenkt aan vrij denken, emotionele ontwikkeling, spirituele bewustwording, fysieke handeling en inzicht in kosmische waarheden. Een educatie vanuit de dimensie der ziel gericht aan de ziel van het kind of volwassene. En geboren uit het inzicht dat alle wijsheid, kennis en kracht reeds aanwezig is in iedere mens. In een warme, liefdevolle en natuurlijke omgeving kan de ziel door herinnering, meditatie en intuïtie haar verbinding met de kosmische informatievelden en databanken en de eigen innerlijke Essentie terug activeren. Want de beste leerschool is nog altijd het wonderlijke leven zelf, de goedheid en verscheidenheid der medemensen en de onuitputtelijke schoonheid en rijkdom der natuur. En de sterkste stimulans tot ont-wikkeling is de allesomvattende liefde. Deze vorm van educatie wil op Rivendell Village graag tot bloei komen.

Samenwerking

Alone we can do so little,
together we can do so much.

Samenwerking in het ecodorp ontwikkelt zich op vier vlakken: met de natuur, met elkaar, met de buitenwereld en met andere levensvelden. We staan niet los van de natuur, maar maken er deel van uit. Wat wij de natuur aandoen, doen wij onszelf aan. De natuur is een grote leermeester die wij in respect en openheid kunnen koesteren in plaats van te misbruiken en vernietigen. Ook met de dierenwereld kan een nieuwe relatie opgebouwd worden vanuit het inzicht dat voelende ziele wezens vrijheid en liefde verlangen in plaats van mishandeling en uitroeiing. Samenwerking met elkaar creëert een meerwaarde. De som is meer dan de delen en de mogelijkheden onbeperkt. Gezamenlijk de ecowoningen bouwen, samen het land bewerken, op de kinderen van de buren passen of elkaar steunen en meehelpen bij het realiseren van de individuele dromen zijn slechts enkele voorbeelden. Het ecodorp is geen wereldvreemd en sektarisch eilandje waar zonderlingen en vrijbuiters zich uit de maatschappij willen terugtrekken. Integendeel: openheid en communicatie naar de buitenwereld is essentieel. Niet enkel voor de rijkdom die ligt in uitwisseling en interactie met de lokale bevolking en regio of de handel op marktjes en verbroedering met andere gemeenschappen. Maar omdat het best mogelijk is dat vanuit de opgedane ervaringen in het ecodorp nieuwe ideeën en inspiraties terugvloeien naar individuen, organisaties of beleidsmensen en zo tot vernieuwing en positieve verandering leiden. Innerlijk (meditatie) en uiterlijk onderzoek (holistische wetenschap) tonen aan dat we leven in een multi-dimensionele kosmos waar vele levens- en bewustzijnsvormen (zichtbaar of onzichtbaar voor de gebrekkige fysieke zintuigen) samen leven. Het is dan ook mogelijk het fysieke plan te ontstijgen om samen te werken met de astrale velden waar plantenzielen, boomdeva’s, natuurwezens en engelen klaar staan om ons te helpen.

Geweldloosheid

Nonviolence is the supreme law of life.

Geweld is een actie (in woord, gedachte of daad) die schade berokkent en verstorend inwerkt op een soeverein wezen. Geweldloosheid is een weg tot harmonie en vrede en is mogelijk op verschillende niveaus. In relatie tot de eigen microkosmos (lichaam, ziel en geest) door het kiezen voor een helder bewustzijn, een gezonde levenswijze en zuivere gedachten, woorden en daden. In relatie tot de omringende wereld en andere wezens door respect, empathie en liefde.

Spiritualiteit

Wij zijn geen menselijke wezens met een spirituele ervaring.
Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring

Op het ecodorp is iedere bewoner vrij het spirituele aspect van het bestaan op zijn eigen unieke manier in te vullen. Er zijn dan ook geen opgelegde geloofsregels, religies, overtuigingen en rituelen. Ontwakende spiritualiteit uit zich in het wakker worden uit een droombestaan, bewust worden van je eigen kracht, weten dat je liefde bent en dat angst een illusie is, beseffen dat alles onlosmakelijk verbonden is in éénheid met elkaar en met de Bron. Spiritualiteit is de volledige verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Het recht en de plicht opeisen te mogen en kunnen zijn wie je in wezen bent. Een scheppende liefdesparel, een vrije vreugdeziel, een wijze tovenaar in een magisch heelal. Wij maken de wereld nieuw, dag na dag. Vrijheid is bewust kiezen om dat te doen wat jij wilt zien gebeuren in de toekomst met als credo: hou van je naaste zoals van jezelf en doe wat je wilt, mits je niemand schaadt.

Voordelen

De voordelen van kleinschalige ecodorpen waar zelfvoorziening op familiedomeinen bereikt wordt, zijn zo immens en ingrijpend dat er zich een dubbele situatie voordoet. Indien deze ecodorp projecten namelijk op grote schaal steun en goedkeuring krijgen, dan betekent dit het einde van het huidige onrechtvaardige en vernietigende economische en monetaire systeem. Aan de andere kant komt er een haalbare oplossing in zicht voor milieuproblemen, armoede en honger. De weg vrijmaken voor de realisatie van ecodorpen vraagt dan ook nieuwe politieke keuzes door moedige politici die de planeet en de toekomst der mensheid durven centraal stellen en niet focussen op hun eigen herverkiezing, op macht of op de agenda der elite en de grote concerns. Een aanpassing van de wetgeving op vlak van urbanisatie, bouwvergunningen en milieunormen is noodzakelijk om familiedomein bewoning mogelijk te maken op bvb. landbouw- of bosgronden. Tenslotte worden deze gronden opgewaardeerd, gesaneerd en verrijkt door het ecologische behoederschap der bewoners.
Hieronder enkele voordelen.

Beslissingsprocedure

Alle beslissingen die de gemeenschap aanbelangen, worden genomen in 'kinsensus'. Dit is een vorm van consensus met volgende specificatie:
- kin vertegenwoordigt elke volledigheid (bvb. een jaar, een mens, een mensheid, een hectare, een planeet, een atoom,...);
- sens wijst op het gevoel waarmee we in verbinding treden met elkaar en het te bespreken thema;
- us is een verwijzing naar universal soul en bevestigt onze eenheid.
Een thema, een item of een te nemen besluit wordt net zolang besproken, gevoeld en gedacht tot de groep een unanieme beslissing kan nemen. Indien één groepslid niet akkoord gaat, wordt de beslissing niet genomen en eventueel op een volgende samenkomst opnieuw besproken. Er is wel de mogelijkheid dat een deelnemer zich onthoudt zodat een beslissing toch kan genomen worden. We reiken in het nemen van beslissingen en het bepraten van verschillende mogelijkheden steeds elkaar de hand, hierbij telkens terug koppelend en refererend naar de bronvisie en de 7 kernzinnen.
Door gezamenlijk in verbinding te treden en de schijnbare tegenstellingen met creatieve humor tegemoet te treden, kunnen ook steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan . Dit is het blijvend zich zelf scheppende evolutie proces dat groeit dankzij de verandering van mensen en omstandigheden. Want het leven is voortdurend evolutie, verandering, groei. Dit dient gerespecteerd te worden binnen de gemeenschap van mensen die Rivendell Village is. Openheid naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe beslissingen blijven altijd bestaan. Kinsensus kan helpen het evenwicht te vinden tussen enerzijds de vastomlijnde bronvisie en kernzinnen en anderzijds het creatieve inspelen op gebeurtenissen in het nu.

Samenvatting

Dit is een artikel uit de reisblog (zomer 2009).

Het genezen van onze samenleving gaat hand in hand met het genezen
van onze persoonlijke, elementaire band met de waarneembare wereld.

Chögyam Trungpa

Creatieve Ruimten van Liefde op Geweldloze Dorpen van Leven.

Wat is het doel?

Een ‘do-no-harm’ nederzetting co-creëren op een mooie en groene plaats (in de Zuid Franse Katharenstreek) waar we in harmonie samenleven met elkaar, de natuur en alle wezens. Daarbij kiezen we een ecologisch/spirituele levensstijl, streven we naar zelfvoorziening, delen we onze passies en talenten en manifesteren we onze hartedroom. We zoeken een mooi en gezond evenwicht tussen enerzijds samenwerken ten dienste van elkaar, de gemeenschap en het Scheppingsplan en anderzijds voldoende privacy en aandacht voor individuele ontwikkeling.

Wat is er nodig?

Wat is er ondertussen klaar en voorhanden?

Wat zijn de afspraken en belangrijke visiepunten?

Wie zijn de bewoners?

Wat is Rivendell Village NIET?

Voorbeeld van een familiedomein.

Some day, after we have mastered the winds, the waves, the tides and gravity,
we shall harness the energies of love.

Pierre Tielhard de Chardin

Waarom nieuwetijds-dorpen?

We staan op een nooit gezien kruispunt in de evolutie der mensheid. Onze gedachten, keuzes en beslissingen bepalen hier en nu de toekomst: ondergang of ascensie (= quantumsprong in bewustzijn). Er bestaan (nu reeds) twee werelden die steeds verder uit elkaar zullen groeien (denk aan de blauwe en rode pil in de film “The Matrix”). Enerzijds een wereld vol geweld, vernietiging, ziekte, lijden en strijd, waar we als slaven/schapen volledig gecontroleerd en gemanipuleerd worden door een kleine en machtige elitegroep. Anderzijds een wereld waar we als broeders en zusters bouwen aan een paradijs waar iedereen in harmonie, vrede, geluk en overvloed leeft. Het is de keuze tussen liefde en vrijheid of angst en slavernij. Het is de keuze tussen een leven bepaald door het ego en de lagere instincten of wakker worden voor het Goddelijke in onszelf. Het is letterlijk de keuze tussen leven en dood, en niet alleen de fysieke dood, maar ook leven of dood van je eigen ziel. En, het is niet 5 voor 12, er is zelfs helemaal geen tijd meer, je dient Hier en Nu en heel duidelijk te kiezen.

Anastasia toont ons een schitterende mogelijkheid om het pad naar de ondergang te verlaten en een hemel op Aarde te brengen. Het creëren van “Een Ruimte van Liefde op een Geweldloos Dorp”, waar je levende voeding eet en het contact met de wijsheid van de natuur en de Bron in jezelf herstelt, is de meest natuurlijke en effectieve manier om je los te koppelen van de 3D angst- en controlewereld en de sprong te maken naar de volgende, hogere bewustzijnsdimensie. Alles begint in het eigen hart, waar zich een “Ruimte van Liefde” opent die zich daarna manifesteert in de creatie van je familiedomein. Verschillende familiedomeinen samen verbinden zich tot kleine geweldloze en onafhankelijke nederzettingen (dorpen) die op hun beurt geleidelijk aan volledige landen zullen transformeren en een nieuwe Aarde co-creëren: een Hemelse Tuin van Eden waar ieder wezen in harmonie, vrede en overvloed samen leeft. Ja hoor, dit is mogelijk. En het mooie is: wij hebben allemaal de kracht om dit te creëren, om dit samen te doen.

Familiedomein bewoning op zelfvoorzienende ecodorpen biedt een haalbare oplossing voor vele mondiale uitdagingen en een uitweg uit even zovele individuele en collectieve ontsporingen.
Meer nog, dit woon-, werk- en leefmodel is zelfs het ultieme redmiddel voor planeet Aarde en de mensheid.

Take back your Motherland !

Een samenvatting van een aantal visiepunten staan ook uitgewerkt in het Iluvanya Dossier van de initiatiefgroep die in Noord Frankrijk is gestart.

Lemen huisje op familiedomein.

© Rivendell Village